User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:hubk

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:hubk [2013/05/15 16:08]
heroandtn3
mhst:ideas:mhst2013:hubk [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 44: Dòng 44:
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
  
-Nguyễn Hà Dương (http://​reference-error.org) +  * Nguyễn Hà Dương (http://​reference-error.org) 
 +  * Nguyễn Đức Tiến (tiennd [at] soict.hut.edu.vn) (co-mentor)
 ===== Thông tin liên hệ với nhóm ===== ===== Thông tin liên hệ với nhóm =====
  
 Đại diện: Ngô Doãn Sang (heroandtn3 at gmail.com) Đại diện: Ngô Doãn Sang (heroandtn3 at gmail.com)
mhst/ideas/mhst2013/hubk.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)