User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:iway02

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:iway02 [2013/05/19 23:52]
tuanta được tạo ra
mhst:ideas:mhst2013:iway02 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 5: Dòng 5:
   * [[http://​www.zimbra.com/​ | Zimbra]] là phần mềm nguồn mở cho máy chủ thư điện tử.   * [[http://​www.zimbra.com/​ | Zimbra]] là phần mềm nguồn mở cho máy chủ thư điện tử.
   * Zimbra phát hành theo giấy phép đôi, với bản Enterprise có một số tính năng nâng cao so với bản Open Source, trong đó có chức năng hỗ trợ Multi Tenancy.   * Zimbra phát hành theo giấy phép đôi, với bản Enterprise có một số tính năng nâng cao so với bản Open Source, trong đó có chức năng hỗ trợ Multi Tenancy.
-  * Trong cố gắng phát triển bổ sung tính năng này, ý tưởng đã được đưa vào 2 kỳ MHST, trong đó đã giành được giải nhì MHST2011; tuy nhiên, kiến trúc hệ thống của module đã phát triển còn nhiều hạn chế. Đầu năm 2013, công ty iWay đã phát triển lại một module mới "from scratch"​ với kiến trúc hợp lý hơn, theo dạng một module của Drupal, phát hành theo giấy phép AGPL. Xem dự án trên GitHub tại [[https://​github.com/​iwayvietnam/​zimbra-multi-tenancy Zimbra Multi-tenancy]] +  * Trong cố gắng phát triển bổ sung tính năng này, ý tưởng đã được đưa vào 2 kỳ MHST, trong đó đã giành được giải nhì MHST2011; tuy nhiên, kiến trúc hệ thống của module đã phát triển còn nhiều hạn chế. Đầu năm 2013, công ty iWay đã phát triển lại một module mới "from scratch"​ với kiến trúc hợp lý hơn, theo dạng một module của Drupal, phát hành theo giấy phép AGPL. Xem dự án trên GitHub tại [[https://​github.com/​iwayvietnam/​zimbra-multi-tenancy ​Zimbra Multi-tenancy]] 
-  * Mục đích của dự án lần này nhằm mở rộng và hoàn thiện tính năng module này.+  * Mục đích của dự án lần này nhằm mở rộng và hoàn thiện ​một số tính năng của module này.
  
 ==== Mô tả chi tiết ==== ==== Mô tả chi tiết ====
mhst/ideas/mhst2013/iway02.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)