User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:iway03

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:iway03 [2013/05/20 00:13]
tuanta được tạo ra
mhst:ideas:mhst2013:iway03 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 5: Dòng 5:
   * [[http://​obm.org/​ | OBM]] là phần mềm nguồn mở cho máy chủ thư điện tử.   * [[http://​obm.org/​ | OBM]] là phần mềm nguồn mở cho máy chủ thư điện tử.
   * [[http://​openroad.vn/​ | OpenRoad]] là phần mềm nguồn mở cho Cổng thông tin chia sẻ tài nguyên nguồn mở cho khu vực Nhà nước, xuất phát gốc từ [[http://​www.openray.org/​ | OpenRay]] và [[http://​joinup.ec.europa.eu/​ | JoinUp]]   * [[http://​openroad.vn/​ | OpenRoad]] là phần mềm nguồn mở cho Cổng thông tin chia sẻ tài nguyên nguồn mở cho khu vực Nhà nước, xuất phát gốc từ [[http://​www.openray.org/​ | OpenRay]] và [[http://​joinup.ec.europa.eu/​ | JoinUp]]
-  * Mục đích của dự án lần này là nhằm tích hợp chức năng Email (từ OBM) vào OpenRoad.+  * Mục đích của dự án này là nhằm tích hợp chức năng Email (từ OBM) vào OpenRoad.
  
 ==== Mô tả chi tiết ==== ==== Mô tả chi tiết ====
mhst/ideas/mhst2013/iway03.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)