User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:vietlug01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:vietlug01 [2013/06/20 13:04]
vuhung [Người hướng dẫn (Mentor):]
mhst:ideas:mhst2013:vietlug01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 53: Dòng 53:
  
 ===== Người hướng dẫn (Mentor): ===== ===== Người hướng dẫn (Mentor): =====
-Nguyễn Hồng Quân (ng.hong.quan@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​ng.hong.quan) +  - Mentor chính: ​Nguyễn Hồng Quân (ng.hong.quan@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​ng.hong.quan) 
-Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16plus (at) gmail dot com, https://​www.facebook.com/​nguyenvuhung)+  - Co-mentor: ​Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16plus (at) gmail dot com, https://​www.facebook.com/​nguyenvuhung)
  
mhst/ideas/mhst2013/vietlug01.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)