Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:exo02

Sử dụng NOSQL thay thế cho eXo JCR storage, lưu các Activity và thực hiện query

Mô tả ý tưởng

Hiện tại, eXo Social Activity đang sư dụng nền tảng eXo JCR giống như DB. Bài toán yêu cầu sử dụng NOSQL thay thế cho JCR storage, lưu các Activity và thực hiện query.

Kỹ năng yêu cầu

  • Kiến thức về NoSQL framework(mongodb, cassandra…)
  • Ngôn ngữ Java, J2EE, JCR, tomcat6, JCR, Junit
  • Có kiến thức về performance measure knowledge. y/c tạo dataset : 10.000 đến 100.000 activities, so sánh hệ thống cũ.

Mô tả chi tiết

  • Tìm hiểu y/c Activity Stream hiện tại: souce code: http://github.com/exodev/social
  • Thực hiện các chức năng CRUD cho Activity và Activity Stream.
  • Tham khảo eXo Platform home page
  • Site tham khảo: community.exoplatform.com

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentor

Liên hệ Cty eXo Platform SEA

  • Trần Thị Thùy Dương, duongttt@exoplatform.com, Tel. 84 4 6285 0000
mhst/ideas/mhst2014/exo02.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1