Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:netnam02

Ứng dụng mobile monitor check status của server/dịch vụ mạng và cảnh báo và cấu hình

Mô tả ý tưởng

Xây dựng ứng dụng mobile monitor trạng thái đường truyền, dịch vụ mạng, và cấu hình dịch vụ

Kỹ năng yêu cầu

  1. Lập trình Java (android), với công cụ Eclipse
  2. Biết sử dụng Linux

Mô tả chi tiết

  • Ứng dụng trên mobile android cho Nagios có tính năng cấu hình các dịch vụ mạng, theo dõi, cảnh báo
  • Bộ ứng dụng bao gồm cấu hình các dịch vụ qua giao diện web và hiển trị trạng thái thiết bị trên smart phone (android)
  • Sử dụng Nagios làm backend, ứng dụng ngoài việc theo dõi trạng thái còn cho phép cấu hình thêm các thiết bị dịch vụ

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentor

  • Mentor: Nguyễn Thanh Hải (hai.nt@netnam.vn)
  • co-mentor: Lê Anh Tuấn (tuan.la@netnam.vn), Nguyễn Đức Long (long.nd@netnam.vn), Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16plus@gmail.com)
mhst/ideas/mhst2014/netnam02.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1