Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:vietlug02

Ứng dụng tập viết chữ cho nền tảng di động dựa trên Qt (non-Android)

Mô tả ý tưởng

Ứng dụng này hỗ trợ người học ngoại ngữ tập viết chữ, làm quen với hình dáng chữ nước ngoài như Nhật, Hàn, Thái v.v…

Kỹ năng yêu cầu

  1. Xử lý ảnh
  2. Lập trình Qt, các API cơ bản của Qt, các API hướng đến khai thác nền tảng di động. Ngôn ngữ mô tả QML của Qt, thư viện QtQuick của Qt nhằm làm việc với ngôn ngữ QML.
  3. Tùy ý: Có thể sử dụng ngôn ngữ Python thay vì C++ để làm việc với Qt, thông qua PyOtherSide (http://thp.io/2011/pyotherside/)

Mô tả chi tiết

Ứng dụng hỗ trợ người học ngoại ngữ tập viết chữ, làm quen với hình dáng chữ ở các mức độ như sau:

  1. Hiện chữ gốc mờ mờ và người học tô lên.
  2. Hiện phiên âm Latin hóa và người học viết thành chữ (Hiện chữ “a” và người học phải viết “あ” chẳng hạn).
  3. Phát âm 1 câu ngắn và người học ghi lại những gì đã nghe.

Ứng dụng dạng này có thể không hiếm trên Android nhưng khá thiếu thốn trên các nền tảng dựa trên Qt/QML như MeeGo, SailfishOS, Ubuntu Touch. Đây là nền tảng mà ý tưởng này tập trung vào .

Đánh giá mức độ khó khăn

Trung bình

Mentor

mhst/ideas/mhst2014/vietlug02.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1