User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:vietlug02

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2014:vietlug02 [2014/05/12 10:57]
nhquang được tạo ra
mhst:ideas:mhst2014:vietlug02 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 5: Dòng 5:
  
 ===== Kỹ năng yêu cầu ===== ===== Kỹ năng yêu cầu =====
 +  - Xử lý ảnh
 +  -  Lập trình Qt, các API  cơ bản của Qt, các API hướng đến khai thác nền tảng di động. Ngôn ngữ mô tả QML của Qt, thư viện QtQuick của Qt nhằm làm việc với ngôn ngữ QML.
 +  - Tùy ý: Có thể sử dụng ngôn ngữ Python thay vì C++ để làm việc với Qt, thông qua PyOtherSide (http://​thp.io/​2011/​pyotherside/​)
  
 ===== Mô tả chi tiết ===== ===== Mô tả chi tiết =====
Dòng 14: Dòng 17:
 Ứng dụng dạng này có thể không hiếm trên Android nhưng khá thiếu thốn trên các nền tảng dựa trên Qt/QML như MeeGo, SailfishOS, Ubuntu Touch. Đây là nền tảng mà ý tưởng này tập trung vào . Ứng dụng dạng này có thể không hiếm trên Android nhưng khá thiếu thốn trên các nền tảng dựa trên Qt/QML như MeeGo, SailfishOS, Ubuntu Touch. Đây là nền tảng mà ý tưởng này tập trung vào .
 ===== Đánh giá mức độ khó khăn ===== ===== Đánh giá mức độ khó khăn =====
 +Trung bình
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
   * //Mentor chính//: **Nguyễn Hồng Quân** (ng.hong.quan@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​ng.hong.quan)   * //Mentor chính//: **Nguyễn Hồng Quân** (ng.hong.quan@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​ng.hong.quan)
-  * //​Co-mentors//: ​sẽ được bổ sung sau+  * //​Co-mentors//: ​**Nguyễn Vũ Hưng** (vuhung16plus@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​nguyenvuhung)
mhst/ideas/mhst2014/vietlug02.1399867074.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)