User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:vietlug02

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2014:vietlug02 [2014/05/17 12:20]
hongquan [Đánh giá mức độ khó khăn]
mhst:ideas:mhst2014:vietlug02 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 20: Dòng 20:
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
   * //Mentor chính//: **Nguyễn Hồng Quân** (ng.hong.quan@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​ng.hong.quan)   * //Mentor chính//: **Nguyễn Hồng Quân** (ng.hong.quan@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​ng.hong.quan)
-  * //​Co-mentors//: ​sẽ được bổ sung sau+  * //​Co-mentors//: ​**Nguyễn Vũ Hưng** (vuhung16plus@gmail.com,​ https://​www.facebook.com/​nguyenvuhung)
mhst/ideas/mhst2014/vietlug02.1400304037.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)