User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2014 [2014/05/18 06:26]
nhquang
mhst:ideas:mhst2014 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 2: Dòng 2:
 Đây là trang Wiki danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2014.  Đây là trang Wiki danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2014. 
  
-Mọi ý tưởng phát triển PMNM phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều được ​BTC thẩm định và công bố.+Mọi ý tưởng phát triển PMNM phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều được ​Ban Tổ Chức ​thẩm định và công bố.
  
-Chủ đề trọng tâm của MHST 2014 là  "​**Phát triển ứng dụng PMNM cho nền tảng Di động**"​ (//​FOSS ​Mobil Apps Developpment//​). Hệ điều hành khuyến nghị bao gồm nhưng không giới hạn trong: ​+Chủ đề trọng tâm của MHST 2014 là  "​**Phát triển ứng dụng PMNM cho nền tảng Di động**"​ (//​FOSS ​Mobile ​Apps Developpment//​). Hệ điều hành khuyến nghị bao gồm nhưng không giới hạn trong: ​
   * Android,   * Android,
   * Firefox OS   * Firefox OS
Dòng 10: Dòng 10:
   * Windows Phone.   * Windows Phone.
  
-Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố. Một số ý tưởng ​còn đang tiếtục đưhoàn thiện:+Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố.  
 + 
 +**Danh sách ý tưởng BTC đã nhận được hồ sơ đăng ký và số lượng hồ sơ đăng ký cho mỗi ý tưởng** cho đến hếngày 1/​6/​2014 ​đươcông bố tại https://​www.facebook.com/​MuaHeSangTao/​posts/​632265656847964 
  
 ===== Đại học Bách Khoa Hà Nội ===== ===== Đại học Bách Khoa Hà Nội =====
mhst/ideas/mhst2014.1400369201.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)