User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2014 [2014/05/23 08:21]
vuhung [Danh sách ý tưởng MHST FOSS 2014]
mhst:ideas:mhst2014 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 10: Dòng 10:
   * Windows Phone.   * Windows Phone.
  
-Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố. Một số ý tưởng ​còn đang tiếtục đưhoàn thiện:+Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố.  
 + 
 +**Danh sách ý tưởng BTC đã nhận được hồ sơ đăng ký và số lượng hồ sơ đăng ký cho mỗi ý tưởng** cho đến hếngày 1/​6/​2014 ​đươcông bố tại https://​www.facebook.com/​MuaHeSangTao/​posts/​632265656847964 
  
 ===== Đại học Bách Khoa Hà Nội ===== ===== Đại học Bách Khoa Hà Nội =====
mhst/ideas/mhst2014.1400808103.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)