Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:model

T

Mô tả ý tưởng

Kỹ năng yêu cầu

Mô tả chi tiết

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentor

mhst/ideas/model.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1