User Tools

Site Tools


mhst:ideas:model

T

Mô tả ý tưởng

Kỹ năng yêu cầu

Mô tả chi tiết

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentor

mhst/ideas/model.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)