Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:template

[Trong template này, các mục chữ nghiêng là tùy chọn (optional) Các mục trong dấu [ ] là để thay bằng thông tin phù hợp hoặc là các comments (xóa đi)]

[Tên ý tưởng]

Mô tả ý tưởng

  • [Giới thiệu sơ lược về nền tảng hoặc PMNM mà ý tưởng được phát triển/xây dựng trên đó]
  • [Mô tả vắn tắt ý tưởng]

Mô tả chi tiết

[Thông tin càng chi tiết càng tốt, để hấp dẫn các em SV và để các em thấy có phù hợp với mình không. Dưới đây là thí dụ một số mục thông tin chi tiết]

  • Mục tiêu :
  • Chức năng :
  • Nền tảng, chuẩn:
  • Mô hình xây dựng:
  • Mở rộng, tuỳ biến:

Kỹ năng yêu cầu

[Danh sách các kỹ năng mà SV cần biết để thực hiện dự án: ngôn ngữ lập trình, hê ĐH, hệ phát triển (IDE),…, có thể kèm thêm mức độ (thành thạo/biết sử dụng)]

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án

[Optional, nhưng có thể tăng tính hấp dẫn của ý tưởng]

Đánh giá mức độ

[trung bình/tương đối khó/khó]

Mentor

* Mentor chính: [ho, tên, email]

* Co-mentor: [ho, tên, email]

Thông tin khác

[Optional, nhưng có thể tăng tính hấp dẫn của ý tưởng, ví dụ]

  • Triển vọng tuyển dụng
  • Phần thưởng riêng
mhst/ideas/template.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1