Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:jury_regulation

Qui chế của Hội đồng giám khảo

(Download bản PDF http://wiki.vfossa.vn/_media/mhst:quy_che_BGK.pdf)

  1. Danh sách Hội đồng Giám khảo (HĐGK) do Ban tổ chức (BTC) cuộc thi lập sau khi nhận được đồng ý tham gia của mỗi thành viên. Danh sách HĐGK sẽ được công bố công khai trên website của cuộc thi.
  2. Các thành viên HĐGK khi nhận lời tham gia sẽ đồng thời cho biết họ có thể tham gia Ban Giám khảo (BGK) đánh giá và bình xét ý tưởng/dự án nào trong danh sách ý tưởng/dự án của cuộc thi, theo thứ tự ưu tiên và theo chuyên môn của mỗi GK. Các GK cam kết đánh giá các dự án khách quan, vô tư và gửi đánh giá theo yêu cầu của BTC đúng thời hạn.
  3. Một hòm thư riêng của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo sẽ được dành cho trao đổi giữa Chủ tịch HĐGK và các thành viên của các BGK. Trưởng BTC cuộc thi có thể được Cc các trao đổi này để theo dõi và giám sát trong một số trường hợp cần thiết. Mọi thư từ liên lạc giữa GK với Chủ tịch HĐGK đều là thư gửi riêng, không Cc cho bất cứ ai.
  4. Có 3 HĐGK: HĐGK vòng tuyển chọn (hay vòng loại) đánh giá và bình chọn các đăng ký dự án được tham dự kỳ thi và nhận tài trợ từ BTC; HĐGK vòng sơ khảo đánh giá và cho điểm các dự án ở cuối cuộc thi và chọn ra các đội được vào vòng chung kết; và HĐGK chung kết để xếp hạng các đội được trao giải thưởng của cuộc thi. Các HĐGK này hoàn toàn độc lập với nhau.
  5. Chủ tịch HĐGK thành lập BGK cho mỗi dự án và cho mỗi vòng chấm, căn cứ vào nguyện vọng và chuyên môn của các GK. Ở hai vòng đầu, Chủ tịch HĐGK sẽ chỉ định ít nhất 3 GK để đánh giá mỗi hồ sơ / dự án. BTC sẽ có mẫu đánh giá riêng cho mỗi vòng thi. Các GK gửi phiếu đánh giá của mình riêng trực tiếp cho Chủ tịch HĐGK qua email. Để đảm bảo sự vô tư, công bằng, danh sách BGK của mỗi dự án sẽ được giữ kín ngay cả trong nội bộ mỗi BGK. Chủ tịch HĐGK không tham gia vào một BGK nào mà chỉ đóng vai trò trọng tài và tư vấn khi có sự không thống nhất lớn giữa các GK của cùng một hồ sơ. BGK cho vòng chung kết gồm 5 thành viên sẽ do Chủ tịch HĐGK đề cử và trực tiếp làm Trưởng ban. Trưởng BTC cuộc thi được thông báo và chuẩn y các HĐGK.
  6. Các thành viên BGK có thể đồng thời là (co-)mentor cho một dự án của cuộc thi. Mentor chính là một thành viên BGK cho dự án của mình nếu không làm việc cùng cơ sở với nhóm thực hiện dự án. Co-mentors không được chỉ định làm GK cho dự án mà họ tham gia hướng dẫn.
  7. Ở vòng sơ khảo và vòng chung kết, các thành viên BGK được cung cấp đánh giá của mentor, mã nguồn và tất cả tài liệu của dự án. GK có thể yêu cầu mentor hoặc các thành viên dự án làm rõ một số điểm thông qua Chủ tịch HĐGK. GK không được tự ý liên hệ với các mentor hoặc thành viên của dự án.
mhst/jury_regulation.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1