User Tools

Site Tools


mhst:mentor_regulation

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:mentor_regulation [2012/07/05 11:03]
nhquang được tạo ra
mhst:mentor_regulation [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Qui chế mentor ====== ====== Qui chế mentor ======
 +(Download bản PDF: {{:​mhst:​qui_che_mentor-new.pdf|}} )
 +
   - Mentor hay Người hướng dẫn là một cá nhân có kinh nghiệm trong lập trình và dẫn dắt dự án phát triển phần mềm, đã được BTC tin cậy và trao cho trọng trách hướng dẫn và giám sát một dự án phát triển PMNM của cuộc thi. Tên (các) mentor được công bố trên web site cuộc thi cùng với các dự án mà họ tham gia. Để đảm bảo chất lượng cho việc hướng dẫn dự án, trừ một vài trường hợp ngoại lệ theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng giám khảo và được Trưởng BTC phê chuẩn, mỗi mentor chỉ được giao hướng dẫn 1 dự án trong cuộc thi này.   - Mentor hay Người hướng dẫn là một cá nhân có kinh nghiệm trong lập trình và dẫn dắt dự án phát triển phần mềm, đã được BTC tin cậy và trao cho trọng trách hướng dẫn và giám sát một dự án phát triển PMNM của cuộc thi. Tên (các) mentor được công bố trên web site cuộc thi cùng với các dự án mà họ tham gia. Để đảm bảo chất lượng cho việc hướng dẫn dự án, trừ một vài trường hợp ngoại lệ theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng giám khảo và được Trưởng BTC phê chuẩn, mỗi mentor chỉ được giao hướng dẫn 1 dự án trong cuộc thi này.
   - Có hai dạng mentor : mentor chính là người dẫn dắt chính của dự án và các co-mentors là các trợ lý của mentor chính. Mentor chính do công ty hay cộng đồng tác giả ý tưởng dự án chỉ định và có tên ngay khi công bố ý tưởng dự án. Co-mentors là các chuyên gia tình nguyện tham gia hướng dẫn dự án, được sự đồng ý và chịu sự chỉ đạo của mentor chính.   - Có hai dạng mentor : mentor chính là người dẫn dắt chính của dự án và các co-mentors là các trợ lý của mentor chính. Mentor chính do công ty hay cộng đồng tác giả ý tưởng dự án chỉ định và có tên ngay khi công bố ý tưởng dự án. Co-mentors là các chuyên gia tình nguyện tham gia hướng dẫn dự án, được sự đồng ý và chịu sự chỉ đạo của mentor chính.
mhst/mentor_regulation.1341461009.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)