User Tools

Site Tools


mhst:mentors:guidelines

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:mentors:guidelines [2012/06/23 12:26]
tuanta [Ngược lên dòng trên]
mhst:mentors:guidelines [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 6: Dòng 6:
   *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)   *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)
   *   VD cụ thể: Ruby hoặc Dennis Richie: ngày làm việc hiệu quả nhất: vứt đi 1,000 dòng mã   *   VD cụ thể: Ruby hoặc Dennis Richie: ngày làm việc hiệu quả nhất: vứt đi 1,000 dòng mã
 +  *   Xem tài liệu tài đây: http://​vfossa.vn/​vi/​download/​tai-lieu/​Cathedral-and-Bazaar/​
  
 ===== Ngược lên dòng trên ===== ===== Ngược lên dòng trên =====
Dòng 23: Dòng 24:
       *   Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/​Vim...)       *   Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/​Vim...)
       *   Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)       *   Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)
 +  * Slide: https://​speakerdeck.com/​u/​cmpitg/​p/​gioi-thieu-phong-cach-phat-trien-mo
   *   ​Thảo luận: 20'   *   ​Thảo luận: 20'
  
mhst/mentors/guidelines.1340429195.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)