User Tools

Site Tools


mhst:mentors:guidelines

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:mentors:guidelines [2012/06/23 17:20]
thehung
mhst:mentors:guidelines [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 24: Dòng 24:
       *   Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/​Vim...)       *   Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/​Vim...)
       *   Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)       *   Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)
 +  * Slide: https://​speakerdeck.com/​u/​cmpitg/​p/​gioi-thieu-phong-cach-phat-trien-mo
   *   ​Thảo luận: 20'   *   ​Thảo luận: 20'
  
mhst/mentors/guidelines.1340446823.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)