Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuốiPhiên bản sau của cả hai bên
mhst [2012/03/23 10:19] – được tạo ra thehungmhst [2014/07/27 10:49] nhquang
Dòng 1: Dòng 1:
-Trang này sẽ cập nhậcác dữ liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**).+====== Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (MHST-FOSS) ====== 
 + 
 +Trang này cho liên kếđến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**) do VFOSSA chủ trì (từ 2012). 
 + 
 +====== Qui chế cuộc thi ====== 
 + 
 +    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/the-le-2013/Quy-che-cuoc-thi-51/|Qui chế MHST 2013]]. 
 +    - [[mhst:Mentor_Regulation|Qui chế Mentor]]. 
 +    - [[mhst:Jury_Regulation|Qui chế Hội đồng giám khảo]]. 
 +    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/Khoi-dong-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2013-49/|Các deadlines của MHST 2013]] 
 +====== Ý tưởng ====== 
 +  * [[http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2012/Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]] 
 +  * [[mhst:ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]] 
 +  * [[mhst:ideas:mhst2013|Danh sách ý tưởng MHST 2013]] 
 + 
 +====== Tài trợ ====== 
 +  * [[http://wiki.vfossa.vn/_media/mhst:24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]] 
 +  * [[http://wiki.vfossa.vn/_media/mhst:hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]] 
 + 
 +====== Hướng dẫn ====== 
 +  * [[mhst:mentors:guidelines|Phong cách nguồn mở]] 
 +  * [[http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2012/Thuc-hien-du-an-13/|Tạo kho dữ liệu cho dự án trên Google Code Hosting và Nhật ký dự án trên Google Docs]] 
 +===== Hướng dẫn viết bài trong thư mục này ===== 
 +  
 +  * Các bài viết đặt trong thư mục **mhst**, bằng cách gõ đường dẫn: <nowiki>http://wiki.vfossa.vn/</nowiki>**mhst:**Ten_bai_viet 
 +  * Tên bài viết là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt. 
 +  * Để đăng bài trên wiki, bạn cần đăng nhập trước 
 +  * Tạo một đường dẫn mới để soạn thảo tài liệu mới. 
  
-Các tài liệu sẽ đượ cập nhật gồm có: 
-  - **Quy chế cuộc thi** gồm các bài sau: 
-    - [[mhst:Contest_rules|Thể lệ cuộc thi]]. 
-    - [[mhst:Mentor_Regulation|Quy chế Mentor]]. 
-    - [[mhst:Awards|Cơ cấu giải thưởng và các tiêu chí đánh giá]]. 
-  - **Các ý tưởng cho cuộc thi** gồm các bài sau: 
-    -  
mhst.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1