User Tools

Site Tools


mhst

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Trang này sẽ cập nhật các dữ liệu liên quan đến cuộc thi Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (gọi tắt là Mùa hè sáng tạo hoặc MHST-FOSS).

Các tài liệu sẽ đượ cập nhật gồm có:

  1. Quy chế cuộc thi gồm các bài sau:
  2. Các ý tưởng cho cuộc thi gồm các bài sau:
mhst.1332497965.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)