Công cụ thành viên

Công cụ trang web


plans:daotao

Kế hoạch hoạt động Đào Tạo

 1. Tiến hành thường xuyên các hoạt động đào tạo về PMTDNM, PTCNM trong các thành viên của CLB PMTDNM, trong các chi hội thành viên của Hội Tin học Việt Nam và bất kỳ đối tượng nào khác có quan tâm. Các hoạt động thường niên.
  • a) Văn hóa và các công cụ chia sẻ trong cộng đồng PMTDNM, PTCNM, các cách thức xây dựng, duy trì và phát triển cộng đồng PMTDNM, PTCNM.
  • b) Với các nội dung về PMTDNM, PTCNM được khuyến cáo trong các văn bản pháp qui của các Bộ TTTT, Giáo dục Đào tạo và các tỉnh - bộ - ngành khác.
  • c) Với các giải pháp về PMTDNM, PTCNM có sự tham gia của các thành viên CLB PMTDNM và các cộng đồng tại Việt Nam.
  • d) Với các nội dung pháp lý của PMTDNM, PTCNM như sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm, bằng sáng chế phần mềm, các vụ kiện phần mềm, các giấy phép của PMTDNM, tài liệu mở và các vấn đề liên quan khác.
  • e) Với các nội dung liên quan khác.
plans/daotao.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1