User Tools

Site Tools


quychehoivien

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Qui chế Hội viên VFOSSA

Mở đầu

Bản qui chế này bổ sung và cụ thể hóa những quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên VFOSSA đã được ghi trong Điều lệ VFOSSA sửa đổi (Phần 3 : Thành viên, Điều 9-11) đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của VFOSSA thông qua ngày 16/3/2014 và được Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam (VAIP) ký quyết định phê duyệt ngày 24/042014.

Bản qui chế cũng qui định thủ tục gia nhập VFOSSA, mẫu phiếu khai báo thông tin Hội viên cho hội viên mới và các mức Hội phí.

Hội viên VFOSSA

Hội viên tập thể

 • Hội viên Tập thể (HVTT) của VFOSSA có thể là một cơ quan Nhà nước, trường học, doanh nghiệp, nhóm, diễn đàn hoặc tổ chức xã hội, có đăng ký pháp nhân hoặc không, nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập.
 • HVTT được chia thành 2 loại: Doanh nghiệp (HVDN) và Tổ chức/xã hội (HVXH)
  • HVDN bao gồm các doanh nghiệp CNTT, các đơn vị sự nghiệp có thu, có lợi nhuận, có các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến FOSS (kể cả trong tương lai)
  • HVXH bao gồm các nhóm, diễn đàn cộng đồng PMTDNM, các đơn vị hành chính sự nghiệp, phi lợi nhuận, các Khoa, Trường (Đại học, Cao đẳng, Trung học), các Hội Tin học địa phương quan tâm đến ứng dụng và phát triển PMTDNM tại đơn vị mình.

Hội viên cá nhân

 • Mọi cá nhân nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập đều có thể trở thành Hội viên cá nhân VFOSSA.
 • Mọi cá nhân thành viên của một HVTT của VFOSSA mặc nhiên là một hội viên VFOSSA.

Chi nhánh VFOSSA

 • Các Hội viên (tập thể và cá nhân) của VFOSSA tại một địa phương hoặc vùng miền, nếu số lượng đủ đông và để tiện lợi cho phân cấp quản lý, có thể thành lập một chi nhánh VFOSSA địa phương hoặc khu vực. Chi nhánh VFOSSA là một HVTT đặc biệt.
 • Việc thành lập Chi nhánh VFOSSA sẽ do BCH VFOSSA ra quyết định. Chi nhánh VFOSSA bầu ra BCH Chi nhánh. Qui chế hoạt động và chương trình hành động của Chi nhánh phải phù hợp với Điều lệ và Chương trình hành động của VFOSSA. BCH VFOSSA chịu trách nhiệm phê chuẩn BCH, qui chế và chương trình hành động của Chi nhánh.
 • Chi nhánh VFOSSA có thể trực thuộc về mặt hành chính với một Hội Tin học địa phương và có quyền tự chủ về tài chính.

Quyền lợi của Hội viên VFOSSA

Hội viên cá nhân

 1. Được đăng ký tham gia mailing list thành viên VFOSSA members@lists.vfossa.vn, trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức nội bộ của VFOSSA.
 2. Được thông báo và đăng ký tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng do VFOSSA tổ chức, tham gia các Ban chuyên môn của VFOSSA.
 3. Được hưởng ưu đãi « Thành viên VFOSSA » trong các sự kiện, hoạt động và dịch vụ do VFOSSA hoặc thành viên VFOSSA tổ chức hoặc cung cấp.
 4. Được đăng ký Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA, được bầu cử và ứng cử vào BCH, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của VFOSSA.

Hội viên tập thể (HVTT)

 1. Mỗi HVTT được cử một hay nhiều đại diện tham gia:
  1. Mailing list thành viên VFOSSA members@lists.vfossa.vn, trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức nội bộ của VFOSSA.
  2. Mailing list doanh nghiệp VFOSSA doanhnghiep@lists.vfossa.vn, trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức dành cho các doanh nghiệp của VFOSSA.
 2. Logo và đường link đến trang web của HVTT được trưng trên trang Hội viên liên kết web của cổng thông tin vfossa.vn.
 3. Được thông báo và đăng ký tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng do VFOSSA tổ chức. Nếu HVTT có tài trợ cho hoạt động thì sẽ được hưởng các quyền lợi quảng cáo, truyền thông và tiếp thị do BTC sự kiện, hoạt động qui định.
 4. Được thông báo và được đăng ký tham gia đấu thầu và thực hiện, trong khả năng chuyên môn của mình, các dự án của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước mà VFOSSA được mời chuẩn bị, tư vấn nội dung và/hoặc giám sát thực hiện.
 5. Được quyền kêu gọi sự giúp đỡ của BCH, các Ban chuyên môn của VFOSSA và các HVTT khác trong ứng dụng và triển khai PMTDNM tại cơ quan mình hoặc cùng tham gia thực hiện các dự án PMTDNM của mình. Được hưởng ưu đãi « Thành viên VFOSSA » trong các dịch vụ do VFOSSA hoặc các thành viên VFOSSA cung cấp.

Nghĩa vụ của Hội viên

Đóng Hội phí (Niên liễm)

 1. Hội viên đóng niên liễm một lần mỗi năm. Năm gia nhập là năm đầu tiên. Niên liễm đóng bằng chuyển khoản (qua tài khoản của Hội Tin học Việt Nam - phụ lục) hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Ban thư ký (BTK) hoặc người được BTK ủy nhiệm. Nếu có chi nhánh VFOSSA thì nộp cho người phụ trách Chi nhánh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên, BTK sẽ có bàn thu niên liễm tại mỗi hoạt động công cộng lớn do VFOSSA tổ chức.
 2. Niên liễm của Hội viên cá nhân hoặc thành viên HVXH là 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ. Hội viên cá nhân là sinh viên chưa đi làm, người đại diện và thành viên HVDN tham gia VFOSSA được miễn niên liễm.
 3. Niên liễm của HVDN có 3 mức :
  • DN nhỏ (vốn điều lệ =< 5 tỷ VNĐ) : 1.000.000 (một triệu) VNĐ
  • DN vừa (5 tỷ VNĐ < vốn điều lệ =< 20 tỷ VNĐ) : 2.000.000 (hai triệu) VNĐ
  • DN lớn (vốn điều lệ > 20 tỷ VNĐ) : 3.000.000 (ba triệu) VNĐ

Niên liễm này chưa tính thuế VAT trong trường hợp DN cần hóa đơn tài chính.

Tham gia và ủng hộ các hoạt động của VFOSSA

 • Hội viên có trách nhiệm hưởng ứng và tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện FOSS do VFOSSA tổ chức, công bố trên cổng thông tin vfossa.vn và/hoặc trên mailing list members@lists.vfossa.vn. Có nhiều hình thức tham gia, tùy theo điều kiện cho phép :
  • tham gia trực tiếp theo sự phân công của BTC sự kiện (phục vụ, PR, báo cáo viên, tổ chức hoạt động, …)
  • phổ biến, thông báo về sự kiện đến cộng đồng mà mình là thành viên, thông báo lên website của cơ quan, tổ chức của mình.
  • HVDN, theo điều kiện và khả năng, tài trợ cho sự kiện để đổi lấy quyền lợi truyền thông.

Quy trình và thủ tục kết nạp Hội viên

 1. Mọi cá nhân, tập thể muốn gia nhập và trở thành Hội viên VFOSSA đều phải gửi đơn kèm theo hồ sơ khai báo thông tin cho BTK VFOSSA theo mẫu phù hợp đến địa chỉ hòm thư điện tử thuky@vfossa.vn. Mẫu đơn và phiếu khai báo thông tin có trong Phụ lục của Qui chế này.
  • Khuyến khích thành viên VFOSSA giới thiệu thành viên mới. Thủ tục kết nạp thành viên sẽ nhanh chóng hơn khi có thư giới thiệu của thành viên VFOSSA.
  • Không gửi hồ sơ bản in qua Bưu điện. Sử dụng các khuôn dạng PDF hoặc PNG, JPEG cho các văn bản đính kèm.
 2. Ban Thư ký sẽ có thư yêu cầu khẳng định với ứng viên và người giới thiệu (để tránh mạo danh và lừa gạt) trong phạm vi 2 ngày làm việc sau khi nhận được đơn. Ứng viên sẽ nhận được thông báo chính thức trong vòng 3 ngày làm việc sau khi BTK đã nhận được phản hồi từ các bên liên quan và hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh.
  • Quyết định kết nạp Hội viên cá nhân sẽ do PCT phụ trách Hội viên (hoặc Chủ tịch trong trường hợp PCT này vắng mặt) phê chuẩn.
  • Quyết định kết nạp HVTT sẽ do Ban Thường vụ của BCH VFOSSA phê chuẩn.
 3. Sau khi được kết nạp, địa chỉ email của Hội viên mới (hoặc người đại diện cho HVTT) sẽ được đưa vào mailing list members@lists.vfossa.vn. Hội viên sẽ được nhận từ BTK một tài khoản truy cập cổng vfossa.vn kèm theo một mật khẩu. Với tài khoản này, Hội viên có thể thay đổi các thông tin liên quan đến mình lưu trong CSDL Hội viên VFOSSA, có thể gửi tin, bài lên cổng thông tin và các diễn đàn (forum) của cổng thông tin vfossa.vn.
  • Thời gian gia nhập VFOSSA của Hội viên được tính từ khi Hội viên nhận được quyết định kết nạp từ BCH.
  • HVTT sẽ được nhận bằng « Chứng nhận Hội viên tập thể VFOSSA » do Chủ tịch VFOSSA ký và đóng dấu. Lễ trao bằng HVTT sẽ được BCH quyết định và lựa chọn một trong các sự kiện gần nhất do VFOSSA tổ chức.

Mailing list Hội viên VFOSSA

 • Mailing list members@lists.vfossa.vn dành riêng cho Hội viên VFOSSA là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các thành viên chính thức của VFOSSA.
 • PCT phụ trách Hội viên trực tiếp hoặc phân công thư ký quản trị mailing list này.
 • Người đại diện cho HVTT có thể đề nghị (email cho quản trị của list, Cc : PCT phụ trách Hội viên để thông báo) thêm/bớt thành viên của mình vào/khỏi mailing list này.
 • Thành viên của mailing list có thể xin rút tên khỏi mailing list hoặc tạm không nhận thư vì lý do cá nhân.

Tham khảo

quychehoivien.1431963504.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/05/18 22:38 do thehung