User Tools

Site Tools


quychehoivien

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
quychehoivien [2015/05/18 23:01]
thehung Làm rõ quy chế dành cho Hội viên tập thể là doanh nghiệp
quychehoivien [2018/05/29 11:30] (hiện tại)
nguyen.xuan.huong
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Qui chế Hội viên VFOSSA ====== ====== Qui chế Hội viên VFOSSA ======
  
-===== Mở đầu =====+===== I. Mở đầu =====
  
-Bản qui chế này bổ sung và cụ thể hóa những quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên VFOSSA đã được ghi trong [[http://​vfossa.vn/​vi/​download/​vfossa/​Dieu-le-VFOSSA-2014-Ban-chinh-thuc/​| Điều lệ VFOSSA sửa đổi]] (Phần 3 : Thành viên, Điều 9-11) đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của VFOSSA thông qua ngày 16/3/2014 và được ​Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam (VAIP) ký quyết định phê duyệt ngày 24/042014.+Bản qui chế này bổ sung và cụ thể hóa những quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên VFOSSA đã được ghi trong [[http://​vfossa.vn/​vi/​download/​vfossa/​Dieu-le-VFOSSA-2014-Ban-chinh-thuc/​| Điều lệ VFOSSA sửa đổi]] (Phần 3 : Thành viên, Điều 9-11) đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của VFOSSA thông qua ngày 16/3/2014 và được ​chủ tịch Hội Tin học Việt Nam (VAIP) ký quyết định phê duyệt ngày 24/04/2014. 
 + 
 +Bản quy chế đã được BCH VFOSSA nhiệm kỳ III (2017-2019) thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2018.
  
 Bản qui chế cũng qui định thủ tục gia nhập VFOSSA, mẫu phiếu khai báo thông tin Hội viên cho hội viên mới và các mức Hội phí. Bản qui chế cũng qui định thủ tục gia nhập VFOSSA, mẫu phiếu khai báo thông tin Hội viên cho hội viên mới và các mức Hội phí.
-===== Hội viên VFOSSA =====+===== II. Hội viên VFOSSA =====
  
-==== Hội viên tập thể ====+==== II.1 Hội viên tập thể ====
   * Hội viên Tập thể (HVTT) của VFOSSA có thể là một cơ quan Nhà nước, trường học, doanh nghiệp, nhóm, diễn đàn hoặc tổ chức xã hội, có đăng ký pháp nhân hoặc không, nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập.   * Hội viên Tập thể (HVTT) của VFOSSA có thể là một cơ quan Nhà nước, trường học, doanh nghiệp, nhóm, diễn đàn hoặc tổ chức xã hội, có đăng ký pháp nhân hoặc không, nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập.
-  * HVTT được chia thành ​2 loại: Doanh nghiệp (HVDN) ​và Tổ chức/xã hội (HVXH) +  * HVTT được chia thành: 
-    * HVDN bao gồm các doanh nghiệp CNTT, các đơn vị sự nghiệp có thu, có lợi nhuận, có các sản phẩmdịch vụ liên quan đến ​FOSS (kể cả trong tương lai) +    - Doanh nghiệp (HVDN) bao gồm các doanh nghiệp CNTT có đăng ký kinh doanh, có tư cách pháp nhân độc lập. Có 3 mức: 
-    ​HVXH bao gồm các nhóm, diễn đàn cộng đồng PMTDNM, các đơn vị hành chính sự nghiệp, ​phi lợi nhuận, các Khoa, Trường (Đại học, Cao đẳng, Trung học)các Hội Tin học địa phương quan tâm đến ứng dụng và phát triển PMTDNM tại đơn vị mình+      - HVDN nhỏ : Vốn điều lệ đến 5 tỷ VNĐ 
-==== Hội viên cá nhân ====+      - HVDN vừa : Vốn điều lệ từ trên 5 đến 20 tỷ VNĐ 
 +      - HVDN lớn : Vốn điều lệ trên 20 tỷ VNĐ 
 +    - Cơ quan, tổ chức nhà nước (HVNN): 
 +      - Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ​công không ​có thu
 +      - Các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường họcviện nghiên cứu) có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, có thu (có lợi nhuận), có các sản phẩmdịch vụ liên quan đến ​PMTDNM hoặc ứng dụng, sử dụng PMTDNM ​(kể cả trong tương lai). 
 +    ​- Tổ chức xã hội (HVXH): 
 +      - Các nhóm, diễn đàn cộng đồng PMTDNM;  
 +      - Các tổ chức ​phi lợi nhuận;  
 +      - Các Khoa, Trường (Đại học, Cao đẳng, Trung học, ​Dạy nghề…) ;  
 +      - Các Việnghiên cu
 +==== II.2 Hội viên cá nhân ====
   * Mọi cá nhân nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập đều có thể trở thành Hội viên cá nhân VFOSSA.   * Mọi cá nhân nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập đều có thể trở thành Hội viên cá nhân VFOSSA.
-  * Mọi cá nhân thành viên của một HVTT của VFOSSA mặc nhiên là một hội viên VFOSSA. +==== II.3 "​Thành viên quan sát" ​==== 
-==== Chi nhánh VFOSSA ​==== +  * Cá nhân, ​tập thể quan tâm đến PMTDNM ​và hoạt động ​của VFOSSA ​song chưa muốn trở thành Hi viên VFOSSA chính thức có thể xin đăng ký tham gia danh sách "​Thành viên quan sát” ​của VFOSSA. 
-  * Các Hội viên (tập thể và cá nhân) ​của VFOSSA ​tại mđịa phương hoặvùng miền, nếu số lượng ​đủ đông ​và để tiện li cho phân cqun lý, có thể thành ​lập một chi nhánh VFOSSA ​địa ​phương hoặkhu vực. Chi nhánh VFOSSA là một HVTT đbiệt+  * Thành viên quan sát không cầđượngười khác giới thiệu ​và hoàn toàn mang tư cách cá nhân. Mẫu đơxin gia nhập ​ « Thành viên quan sát » được cho trong Phụ lục và gửqua email cho <​thuky@vfossa.vn>​. Yêu cầu gia nhậsẽ được trả lời qua email sau 1 tuần và địa ​chỉ email của thành viên sẽ đượthêm vào mailing list <​observers@lists.vfossa.vn>​
-  * Việc thành lập Chi nhánh VFOSSA sẽ do BCH VFOSSA ra quyếđịnhChi nhánh VFOSSA bu ra BCH Chi nhánhQui chế hoạt ​động và chương trình hành động ​của Chi nhánh phảphù hợp với Điều lệ và Chương trình hành động ​của VFOSSA. BCH VFOSSA chịu trách nhim phê chuẩBCH, qui chế và chương trình hành động của Chi nhánh+  * Thành viên quan sát không phải đóng bất kỳ khoản phí nào và có quyền tự rút khỏi mailing list <​observers@lists.vfossa.vn>​ mà không cn xin phép. 
-  * Chi nhánh VFOSSA ​có thể trực thuc về mt hành chính vớmộHộTin học địa phương và có quyền tự chủ về tài chính. +  * Thành viên quan sát đưthông báo và mờtham gia các hoạt ​động, sự kiện công cộng của VFOSSA qua mailing list <​observers@lists.vfossa.vn>​.  
-===== Quyền lcủa Hộviên VFOSSA =====+  * Thành viên quan sát có thái độ và phát ngôn thiếu thiện chí và/hoc chống lại tư tưởng PMTDNM trên mailing list sẽ bị loạkhỏi diễn ​đàn sau 3 lần vi phạm quy tắc ca list và đã được admin nhắc nhở mà không thay đổi.
  
-==== Hội viên cá nhân ====+===== III. Quyền lợi của Hội viên VFOSSA ===== 
 + 
 +==== III.1 Hội viên tập thể (HVTT) ==== 
 + 
 +  - Mỗi HVTT được cử một người đại diện và có thể bổ sung thêm một số người tham gia các diễn đàn của VFOSSA (mailing lists <​member@lists.vfossa.vn>​ và <​doanhnghiep@lists.vfossa.vn>​),​ cụ thể: 
 +    - HVDN nhỏ, HVXH và HVNN: Được bổ sung thêm tối đa 2 người. 
 +    - HVDN vừa: Được bổ sung thêm tối đa 4 người. 
 +    - HVDN lớn: ​ Được bổ sung thêm tối đa 6 người. 
 +  - Người đại diện HVTT được chỉ định trong hồ sơ đăng ký HVTT. Người đại diện có quyền giới thiệu người đại diện bổ sung và người đại diện thay thế mình khi thôi trách nhiệm này. Đại diện và những người được đại diện của HVTT đề nghị bổ sung được hưởng những quyền lợi sau: 
 +    - Được hưởng các quyền lợi như Hội viên cá nhân (xem mục HVCN). 
 +    - Nếu là HVDN và HVNN, tham gia mailing list doanh nghiệp thành viên VFOSSA <​doanhnghiep@lists.vfossa.vn>,​ trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức dành cho các doanh nghiệp của VFOSSA . 
 +  - Logo và đường link đến trang web của HVTT được trưng trên trang Hội viên và liên kết web của cổng thông tin vfossa.vn. 
 +  - Được đưa các sản phẩm/​dịch vụ là PMNM hoặc ứng dụng/​dựa trên PMNM vào danh mục sản phẩm/​dịch vụ PMNM do VFOSSA điều tra và công bố hàng năm. 
 +  - Được nhận « news letters » thông báo các thông tin, sự kiện liên quan PMNM trong nước và quốc tế do Ban Truyền thông của VFOSSA xuất bản. 
 +  - Được nhận thông báo và đăng ký tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng do VFOSSA tổ chức. Nếu HVTT có tài trợ cho hoạt động thì sẽ được hưởng các quyền lợi quảng cáo, truyền thông và tiếp thị do BTC sự kiện, hoạt động qui định. 
 +  - Được quyền kêu gọi sự giúp đỡ của BCH, các Ban chuyên môn của VFOSSA và các HVTT khác trong ứng dụng và triển khai PMTDNM tại cơ quan mình hoặc cùng tham gia thực hiện các dự án PMTDNM của mình. 
 +  - Được phép dùng logo VFOSSA trong các tài liệu marketing quảng cáo cho Hội viên với thông điệp « là thành viên của VFOSSA » 
 +  - Được cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA với số lượng đại biểu do Đại hội quy định. 
 + 
 +==== III.2 Hội viên cá nhân ====
  
   - Được đăng ký tham gia mailing list thành viên VFOSSA <​members@lists.vfossa.vn>,​ trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức nội bộ của VFOSSA. ​   - Được đăng ký tham gia mailing list thành viên VFOSSA <​members@lists.vfossa.vn>,​ trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức nội bộ của VFOSSA. ​
   - Được thông báo và đăng ký tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng do VFOSSA tổ chức, tham gia các Ban chuyên môn của VFOSSA. ​   - Được thông báo và đăng ký tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng do VFOSSA tổ chức, tham gia các Ban chuyên môn của VFOSSA. ​
-  - Được hưởng ưu đãi « Thành viên VFOSSA » trong các sự kiện, hoạt ​động ​và dịch vụ do VFOSSA hoặthành viên VFOSSA tổ chức hoặc cung cấp.+  - Được ​phân loại vào các nhóm phù hợp để có những quyềlợi phù hợp với năng lực và đóng góp cho cộng đồng PMTDNM, cụ thể : 
 +    - Nhóm có năng lựphát triển PMTDNM. 
 +    - Nhóm có năng lựứng dụng PMTDNM để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng PMTDNM 
 +    - Nhóm sử dụng PMTDNM
   - Được đăng ký Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA, được bầu cử và ứng cử vào BCH, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của VFOSSA.   - Được đăng ký Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA, được bầu cử và ứng cử vào BCH, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của VFOSSA.
-==== Hội viên tập thể (HVTT) ​====+===== IV. Nghĩa vụ của Hội viên =====
  
-  - Mỗi HVTT được cử một hay nhiều (tối đa là 5) đại diện tham gia: +==== IV.1 Đóng ​Hội phí ====
-      - Mailing list thành viên VFOSSA <​members@lists.vfossa.vn>,​ trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức nội bộ của VFOSSA.  +
-      - Mailing list doanh nghiệp VFOSSA <​doanhnghiep@lists.vfossa.vn>,​ trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức dành cho các doanh nghiệp của VFOSSA (Nếu hội viên tập thể là doanh nghiệp).  +
-  - Logo và đường link đến trang web của HVTT được trưng trên trang [[thanhvientapthe|Hội viên]] và [[http://​vfossa.vn/​vi/​weblinks/​Website-cong-ty-thanh-vien/​| liên kết web]] của cổng thông tin vfossa.vn. +
-  - Được thông báo và đăng ký tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng do VFOSSA tổ chức. Nếu HVTT có tài trợ cho hoạt động thì sẽ được hưởng các quyền lợi quảng cáo, truyền thông và tiếp thị do BTC sự kiện, hoạt động qui định. +
-  - Được thông báo và được đăng ký tham gia đấu thầu và thực hiện, trong khả năng chuyên môn của mình, các dự án của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước mà VFOSSA được mời chuẩn bị, tư vấn nội dung và/hoặc giám sát thực hiện. +
-  - Được quyền kêu gọi sự giúp đỡ của BCH, các Ban chuyên môn của VFOSSA và các HVTT khác trong ứng dụng và triển khai PMTDNM tại cơ quan mình hoặc cùng tham gia thực hiện các dự án PMTDNM của mình. Được hưởng ưu đãi « Thành viên VFOSSA » trong các dịch vụ do VFOSSA hoặc các thành viên VFOSSA cung cấp. +
-===== Nghĩa vụ của Hội viên =====+
  
-==== Đóng Hội phí (Niên liễm) ====+  - Hội viên đóng hội phí ngay khi gia nhập và hàng năm. Hội phí đóng bằng chuyển khoản ​(qua tài khoản của Hội Tin học Việt Nam - phụ lục) hoặc nộp tiền ​mặt trực tiếp cho Thư ký VFOSSA hoặc người được Thư ký ủy nhiệm. 
 +  - Hội phí của Hội viên cá nhân là 100.000 (một trăm nghìnVNĐ/ người/​năm. 
 +  - Các thành viên được miễn Hội phí gồm: 
 +    - Hội viên cá nhân là sinh viên chưa đi làm, 
 +    - HVXH và HVNN thuộc loại ​ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính. 
 +  - Hội phí của HVTT còn lại có 3 mức: 
 +    - HVDN nhỏ và HVNN đơn vị sự nghiệp có thu: 2.000.000VNĐ/​năm 
 +    - HVDN vừa: 4.000.000VNĐ/​năm  
 +    - HVDN lớn: 6.000.000VNĐ/​năm
  
-  - Hội viên đóng niên liễm một lần mỗi năm. Năm gia nhập là năm đầu tiên. Niên liễm đóng bằng chuyển khoản (qua tài khoản của Hội Tin học Việt Nam - phụ lục) hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Ban thư ký (BTK) hoặc người được BTK ủy nhiệm. Nếu có chi nhánh VFOSSA thì nộp cho người phụ trách Chi nhánh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên, BTK sẽ có bàn thu niên liễm tại mỗi hoạt động công cộng lớn do VFOSSA tổ chức. +Hội phí này chưa tính thuế VAT trong trường hợp Hội viên cần hóa đơn tài chính. 
-  - Niên liễm của Hội viên cá nhân hoặc thành viên HVXH là 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ.  Hội viên cá nhân là sinh viên chưa đi làm, người đại diện và thành viên HVDN tham gia VFOSSA ​ được miễn niên liễm. +==== IV.2 Tham gia và ủng hộ các hoạt động của VFOSSA ==== 
-  - Niên liễm của HVDN có 3 mức : +Hội viên có trách nhiệm hưởng ứng và tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện FOSS do VFOSSA tổ chức, công bố trên cổng thông tin vfossa.vn và/hoặc trên mailing list <​members@lists.vfossa.vn>​. Có nhiều hình thức tham gia, tùy theo điều kiện cho phép :
-    * DN nhỏ (vốn điều lệ =< 5 tỷ VNĐ) : 1.000.000 (một triệu) VNĐ  +
-    * DN vừa (5 tỷ VNĐ < vốn điều lệ =< 20 tỷ VNĐ) : 2.000.000 (hai triệu) VNĐ +
-    * DN lớn (vốn điều lệ > 20 tỷ VNĐ) : 3.000.000 (ba triệu) VNĐ +
-Niên liễm ​này chưa tính thuế VAT trong trường hợp DN cần hóa đơn tài chính. +
-==== Tham gia và ủng hộ các hoạt động của VFOSSA ==== +
-  ​* ​Hội viên có trách nhiệm hưởng ứng và tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện FOSS do VFOSSA tổ chức, công bố trên cổng thông tin vfossa.vn và/hoặc trên mailing list <​members@lists.vfossa.vn>​. Có nhiều hình thức tham gia, tùy theo điều kiện cho phép :+
     * tham gia trực tiếp theo sự phân công của BTC sự kiện (phục vụ, PR, báo cáo viên, tổ chức hoạt động, ...)     * tham gia trực tiếp theo sự phân công của BTC sự kiện (phục vụ, PR, báo cáo viên, tổ chức hoạt động, ...)
     * phổ biến, thông báo về sự kiện đến cộng đồng mà mình là thành viên, thông báo lên website của cơ quan, tổ chức của mình.     * phổ biến, thông báo về sự kiện đến cộng đồng mà mình là thành viên, thông báo lên website của cơ quan, tổ chức của mình.
-    * HVDN, theo điều kiện và khả năng, tài trợ cho sự kiện để đổi lấy quyền lợi truyền thông. +    * HVTT, theo điều kiện và khả năng, tài trợ cho sự kiện để đổi lấy quyền lợi truyền thông ​do BTC sự kiện quy định
-===== Quy trình và thủ tục kết nạp Hội viên =====+==== IV.3 Thông báo mọi thay đổi thông tin cho Thư ký ==== 
 +Mọi thành viên của VFOSSA khi có sự thay đổi thông tin cá nhân/tập thể được ghi trong CSDL Hội viên có trách nhiệm thông báo ngay những thay đổi này cho Thư ký VFOSSA <​thuky@vfossa.vn>​ để cập nhật. Thông tin của Hội viên được lưu trong CSDL là những gì mà Hội viên đã khai báo trong phiếu thông tin cá nhân/tập thể khi làm đơn gia nhập VFOSSA. Đặc biệt lưu ý khi có thay đổi những thông tin sau: 
 +  - Với HVTT: 
 +    - Tên đơn vị; 
 +    - Website, email liên hệ; 
 +    - Địa chỉ trụ sở, điện thoại/​fax;​ 
 +    - Vốn điều lệ; 
 +    - Người đại diện (Họ tên, email, điện thoại liên hệ). 
 +  - Với HVCN: 
 +    - Email, số điện thoại liên hệ; 
 +    - Tên cơ quan; 
 +    - Vai trò (cá nhân/​đại diện HVTT). 
 + 
 +===== V. Quy trình và thủ tục kết nạp Hội viên =====
  
-  - Mọi cá nhân, tập thể muốn gia nhập và trở thành Hội viên VFOSSA đều phải gửi đơn kèm theo hồ sơ khai báo thông tin cho BTK VFOSSA theo mẫu phù hợp đến địa chỉ hòm thư điện tử <​thuky@vfossa.vn>​. Mẫu đơn và phiếu khai báo thông tin có trong Phụ lục của Qui chế này. +  - Mọi cá nhân, tập thể muốn gia nhập và trở thành Hội viên VFOSSA đều phải gửi đơn kèm theo hồ sơ khai báo thông tin cho VFOSSA theo mẫu phù hợp đến địa chỉ hòm thư điện tử <​thuky@vfossa.vn>​. Mẫu đơn và phiếu khai báo thông tin có trong Phụ lục của Qui chế này. 
     * Khuyến khích thành viên VFOSSA giới thiệu thành viên mới. Thủ tục kết nạp thành viên sẽ nhanh chóng hơn khi có thư giới thiệu của thành viên VFOSSA.     * Khuyến khích thành viên VFOSSA giới thiệu thành viên mới. Thủ tục kết nạp thành viên sẽ nhanh chóng hơn khi có thư giới thiệu của thành viên VFOSSA.
-    * Không gửi hồ sơ bản in qua Bưu điện. ​Sử dụng các khuôn dạng PDF hoặc PNG, JPEG cho các văn bản đính kèm. +    * Không gửi hồ sơ bản in qua Bưu điện. ​Thay vào đó, sử dụng các khuôn dạng PDF hoặc PNG, JPEG cho các văn bản đính kèm gửi qua email
-  - Ban Thư ký sẽ có thư yêu cầu khẳng định với ứng viên và người giới thiệu ​(để tránh mạo danh và lừa gạt) ​trong phạm vi 2 ngày làm việc sau khi nhận được đơn. Ứng viên sẽ nhận được thông báo chính thức trong vòng 3 ngày làm việc ​sau khi BTK đã nhận được phản hồi từ các bên liên quan và hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh. +  - Thư ký gửi thư yêu cầu khẳng định với ứng viên và người giới thiệu trong phạm vi 2 ngày làm việc sau khi nhận được đơn. ​Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhưng không có người giới thiệu, VFOSSA có thể đề xuất với doanh nghiệp một buổi thăm và phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở. 
-    * Quyết định kết nạp Hội viên cá nhân sẽ do PCT phụ trách Hội viên (hoặc Chủ tịch trong trường hợp PCT này vắng mặtphê chuẩn+  - Ứng viên nhận được thông báo chính thức ​trở thành hội viên VFOSSA (qua email) ​trong vòng một tuần ​sau khi VFOSSA ​nhận được phản hồi từ các bên liên quan và hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh. 
-    ​* ​Quyết định kết nạp HVTT sẽ do Ban Thường vụ của BCH VFOSSA phê chuẩn+  ​- ​Hội viên hoàn tất thủ tc hội phí cho năm tham gia đầu tiên (theo thư thông báo chính thức). 
-  - Sau khi được ​kếnạp, địa chỉ email của Hội viên mới (hoặc người đại diện cho HVTT) sẽ được đưa vào mailing list <​members@lists.vfossa.vn>​. Hội viên sẽ đưc nhận từ BTK một tài khoản truy cậcổng vfossa.vn kèm theo một mật khẩu. Với tài khoản này, Hội viên có thể thay đổi các thông tin liên quan đến mình lưu trong CSDL Hội viên VFOSSA, có thể gửi tin, bài lên cổng thông tin và các diễn đàn (forum) của cổng thông tin vfossa.vn+  ​- ​Quyết định kết nạp Hội viên chính thức (trên giấy, có chữ ký của Chủ tịch hoặc PCT Phụ trách phát triểhội viên và con dấu của Hội THVN) được ​gửi qua đương Bưu điện đến Hội viên. Đồng thời, địa chỉ email của Hội viên mới (hoặc người đại diện cho HVTT) được đưa vào các mailing list phù hợp.  
-    ​* ​Thời gian gia nhập VFOSSA của Hội viên được tính từ khi Hội viên nhận được ​quyết định kết nạp từ BCH+  ​- ​Thời gian gia nhập VFOSSA của Hội viên được tính từ ngày ghi trên quyết định kết nạp. 
-    ​* ​HVTT sẽ được nhận bằng ​« Chứng nhận Hội viên tập thể VFOSSA » do Chủ tịch VFOSSA ký và đóng dấu. Lễ trao bằng HVTT sẽ được ​BCH quyết định và lựa chọn một trong các sự kiện gần nhất do VFOSSA tổ chức. +  ​- ​HVTT được nhận bằng ​«Chứng nhận Hội viên tập thể VFOSSA» ​và một hiện vật kỷ niệm. Lễ trao chứng nhận ​HVTT sẽ được lựa chọn một trong các sự kiện gần nhất do VFOSSA tổ chức ​hoặc vào một dịp thuận lợi cho thành viên mới
-===== Mailing list Hội viên VFOSSA =====+===== VI. Xóa tên/ xin rút khỏi VFOSSA ===== 
 +  - Hội viên VFOSSA, vì những lý do khác nhau thấy không còn phù hợp tiếp tục là thành viên của VFOSSA, được quyền xin rút khỏi danh sách thành viên. Đơn xin rút khỏi VFOSSA phải được in trên giấy, có chữ ký, scan và gửi về cho Thư ký VFOSSA qua email. Với HVTT thì người đại diện HVTT phải đứng đơn xin rút khỏi VFOSSA và đơn phải có con dấu của cơ quan/doanh nghiệp. Đơn có thể kèm theo lý do xin rút hoặc không. 
 +  - Hội viên xin rút tên phải hoàn thành nghĩa vụ Hội phí những năm trước và hoàn trả lại VFOSSA những tài sản thuộc sở hữu của VFOSSA mà hội viên đang giữ (nếu có). 
 +  - Quyết định xóa tên Hội viên sẽ được in trên giấy, có chữ ký của Chủ tịch hoặc PCT Phụ trách phát triển hội viên và con dấu của Hội THVN và  gửi qua đường Bưu điện đến Hội viên hoặc scan và gửi qua email. ​ Đồng thời, địa chỉ email của Hội viên (và những người đại diện cho HVTT) được xóa khỏi các mailing list của VFOSSA. 
 +  - Hội viên không tham gia bất kỳ hoạt động nào của VFOSSA trong cả một nhiệm kỳ (3 năm) hoặc không đóng hội phí theo quy định từ 2 năm trở lên, sau khi đã nhận được nhắc nhở qua nhiều kênh (email, điện thoại, tin nhắn, …), sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Hội viên VFOSSA. Thủ tục xóa tên tương tự như ở trên (mục 3.). 
 +  - Hội viên xin rút/bị xóa tên nếu muốn có thể xin đăng ký vào danh sách « Thành viên quan sát » để duy trì mối liên hệ với VFOSSA. 
 +===== VII. Mailing list Hội viên VFOSSA =====
  
-  * Mailing list <​members@lists.vfossa.vn>​ dành riêng cho Hội viên VFOSSA là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các thành viên chính thức của VFOSSA. +  * Mailing list thành viên VFOSSA ​<​members@lists.vfossa.vn>​ dành riêng cho Hội viên VFOSSA là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các thành viên chính thức ​của VFOSSA, được lưu trữ và công khai trên internet.  
-  * PCT phụ trách ​Hội viên trực tiếp hoặc phân công thư ký quản trị mailing list này. +  * Mailing list doanh nghiệp VFOSSA <​doanhnghiep@lists.vfossa.vn>​ dành riêng cho các HVDN và HVNN thuộc diện đơn vị sự nghiệp có thu, trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức dành cho các doanh nghiệp của VFOSSA, được lưu trữ trên internet nhưng chỉ có thành viên trong mailing list mới có quyền truy cập. 
-  * Người đại diện cho HVTT có thể đề nghị (email cho quản trị của list, Cc : PCT phụ trách Hội viên để thông báo) thêm/bớt thành viên của mình vào/khỏi mailing list này.+  * Mailing list "​Thành viên quan sát" <​observers@lists.vfossa.vn>​ dành cho các thành viên quan sát của VFOSSA. 
 +  * PCT phụ trách ​Nội chính ​trực tiếp hoặc phân công thư ký quản trị các mailing list này.PCT Nội chính có trách nhiệm đề xuất các quy định về quy tắc ứng xử trên các mailing list và các biện pháp xử lý vi pham. Mọi yêu cầu liên quan đến các mailing lists của VFOSSA được gửi qua email cho <​thuky@vfossa.vn>​
 +  * Người đại diện cho HVTT có thể đề nghị (email cho quản trị của list, Cc: PCT phụ trách Hội viên để thông báo) thêm/bớt thành viên của mình vào/khỏi mailing list này.
   * Thành viên của mailing list có thể xin rút tên khỏi mailing list hoặc tạm không nhận thư vì lý do cá nhân.   * Thành viên của mailing list có thể xin rút tên khỏi mailing list hoặc tạm không nhận thư vì lý do cá nhân.
  
 ===== Tham khảo ===== ===== Tham khảo =====
-  * Quy chế dạng file và phụ lục đính kèm{{:qui_che_hoi_vien_vfossa-nkii.odt|}}+  * Quy chế hội viên (bản [[https://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.pdf|PDF]]) 
 +  * Phụ lục Quy chế hội viên (mẫu ​đơn và hồ sơ đăng ký gia nhập, tài khoản VAIP [[https://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:phu_luc_qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.odt|ODT]] [[https://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​phu_luc_qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.pdf|PDF]])
   * [[thanhvientapthe|Danh sách thành viên tập thể của VFOSSA]]   * [[thanhvientapthe|Danh sách thành viên tập thể của VFOSSA]]
quychehoivien.1431964901.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/05/18 23:01 do thehung