User Tools

Site Tools


quychehoivien

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
quychehoivien [2018/02/06 15:58]
nhquang [Tham khảo]
quychehoivien [2018/05/29 11:30] (hiện tại)
nguyen.xuan.huong
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Qui chế Hội viên VFOSSA ====== ====== Qui chế Hội viên VFOSSA ======
  
-===== Mở đầu =====+===== I. Mở đầu =====
  
 Bản qui chế này bổ sung và cụ thể hóa những quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên VFOSSA đã được ghi trong [[http://​vfossa.vn/​vi/​download/​vfossa/​Dieu-le-VFOSSA-2014-Ban-chinh-thuc/​| Điều lệ VFOSSA sửa đổi]] (Phần 3 : Thành viên, Điều 9-11) đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của VFOSSA thông qua ngày 16/3/2014 và được chủ tịch Hội Tin học Việt Nam (VAIP) ký quyết định phê duyệt ngày 24/04/2014. Bản qui chế này bổ sung và cụ thể hóa những quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên VFOSSA đã được ghi trong [[http://​vfossa.vn/​vi/​download/​vfossa/​Dieu-le-VFOSSA-2014-Ban-chinh-thuc/​| Điều lệ VFOSSA sửa đổi]] (Phần 3 : Thành viên, Điều 9-11) đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của VFOSSA thông qua ngày 16/3/2014 và được chủ tịch Hội Tin học Việt Nam (VAIP) ký quyết định phê duyệt ngày 24/04/2014.
Dòng 8: Dòng 8:
  
 Bản qui chế cũng qui định thủ tục gia nhập VFOSSA, mẫu phiếu khai báo thông tin Hội viên cho hội viên mới và các mức Hội phí. Bản qui chế cũng qui định thủ tục gia nhập VFOSSA, mẫu phiếu khai báo thông tin Hội viên cho hội viên mới và các mức Hội phí.
-===== Hội viên VFOSSA =====+===== II. Hội viên VFOSSA =====
  
-==== Hội viên tập thể ====+==== II.1 Hội viên tập thể ====
   * Hội viên Tập thể (HVTT) của VFOSSA có thể là một cơ quan Nhà nước, trường học, doanh nghiệp, nhóm, diễn đàn hoặc tổ chức xã hội, có đăng ký pháp nhân hoặc không, nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập.   * Hội viên Tập thể (HVTT) của VFOSSA có thể là một cơ quan Nhà nước, trường học, doanh nghiệp, nhóm, diễn đàn hoặc tổ chức xã hội, có đăng ký pháp nhân hoặc không, nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập.
   * HVTT được chia thành:   * HVTT được chia thành:
Dòng 25: Dòng 25:
       - Các Khoa, Trường (Đại học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề…) ;        - Các Khoa, Trường (Đại học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề…) ; 
       - Các Viện nghiên cứu.       - Các Viện nghiên cứu.
-==== Hội viên cá nhân ====+==== II.2 Hội viên cá nhân ====
   * Mọi cá nhân nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập đều có thể trở thành Hội viên cá nhân VFOSSA.   * Mọi cá nhân nhất trí với điều lệ và mục tiêu của VFOSSA và tự nguyện gia nhập đều có thể trở thành Hội viên cá nhân VFOSSA.
-==== "​Thành viên quan sát" ====+==== II.3 "​Thành viên quan sát" ====
   * Cá nhân, tập thể quan tâm đến PMTDNM và hoạt động của VFOSSA song chưa muốn trở thành Hội viên VFOSSA chính thức có thể xin đăng ký tham gia danh sách "​Thành viên quan sát” của VFOSSA.   * Cá nhân, tập thể quan tâm đến PMTDNM và hoạt động của VFOSSA song chưa muốn trở thành Hội viên VFOSSA chính thức có thể xin đăng ký tham gia danh sách "​Thành viên quan sát” của VFOSSA.
   * Thành viên quan sát không cần được người khác giới thiệu và hoàn toàn mang tư cách cá nhân. Mẫu đơn xin gia nhập ​ « Thành viên quan sát » được cho trong Phụ lục và gửi qua email cho <​thuky@vfossa.vn>​. Yêu cầu gia nhập sẽ được trả lời qua email sau 1 tuần và địa chỉ email của thành viên sẽ được thêm vào mailing list <​observers@lists.vfossa.vn>​.   * Thành viên quan sát không cần được người khác giới thiệu và hoàn toàn mang tư cách cá nhân. Mẫu đơn xin gia nhập ​ « Thành viên quan sát » được cho trong Phụ lục và gửi qua email cho <​thuky@vfossa.vn>​. Yêu cầu gia nhập sẽ được trả lời qua email sau 1 tuần và địa chỉ email của thành viên sẽ được thêm vào mailing list <​observers@lists.vfossa.vn>​.
Dòng 34: Dòng 34:
   * Thành viên quan sát có thái độ và phát ngôn thiếu thiện chí và/hoặc chống lại tư tưởng PMTDNM trên mailing list sẽ bị loại khỏi diễn đàn sau 3 lần vi phạm quy tắc của list và đã được admin nhắc nhở mà không thay đổi.   * Thành viên quan sát có thái độ và phát ngôn thiếu thiện chí và/hoặc chống lại tư tưởng PMTDNM trên mailing list sẽ bị loại khỏi diễn đàn sau 3 lần vi phạm quy tắc của list và đã được admin nhắc nhở mà không thay đổi.
  
-===== Quyền lợi của Hội viên VFOSSA =====+===== III. Quyền lợi của Hội viên VFOSSA =====
  
-==== Hội viên tập thể (HVTT) ====+==== III.1 Hội viên tập thể (HVTT) ====
  
   - Mỗi HVTT được cử một người đại diện và có thể bổ sung thêm một số người tham gia các diễn đàn của VFOSSA (mailing lists <​member@lists.vfossa.vn>​ và <​doanhnghiep@lists.vfossa.vn>​),​ cụ thể:   - Mỗi HVTT được cử một người đại diện và có thể bổ sung thêm một số người tham gia các diễn đàn của VFOSSA (mailing lists <​member@lists.vfossa.vn>​ và <​doanhnghiep@lists.vfossa.vn>​),​ cụ thể:
Dòng 53: Dòng 53:
   - Được cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA với số lượng đại biểu do Đại hội quy định.   - Được cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA với số lượng đại biểu do Đại hội quy định.
  
-==== Hội viên cá nhân ====+==== III.2 Hội viên cá nhân ====
  
   - Được đăng ký tham gia mailing list thành viên VFOSSA <​members@lists.vfossa.vn>,​ trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức nội bộ của VFOSSA. ​   - Được đăng ký tham gia mailing list thành viên VFOSSA <​members@lists.vfossa.vn>,​ trên đó công bố mọi hoạt động và tin tức nội bộ của VFOSSA. ​
Dòng 62: Dòng 62:
     - Nhóm sử dụng PMTDNM     - Nhóm sử dụng PMTDNM
   - Được đăng ký Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA, được bầu cử và ứng cử vào BCH, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của VFOSSA.   - Được đăng ký Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA, được bầu cử và ứng cử vào BCH, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của VFOSSA.
-===== Nghĩa vụ của Hội viên =====+===== IV. Nghĩa vụ của Hội viên =====
  
-==== Đóng Hội phí ====+==== IV.1 Đóng Hội phí ====
  
   - Hội viên đóng hội phí ngay khi gia nhập và hàng năm. Hội phí đóng bằng chuyển khoản (qua tài khoản của Hội Tin học Việt Nam - phụ lục) hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Thư ký VFOSSA hoặc người được Thư ký ủy nhiệm.   - Hội viên đóng hội phí ngay khi gia nhập và hàng năm. Hội phí đóng bằng chuyển khoản (qua tài khoản của Hội Tin học Việt Nam - phụ lục) hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Thư ký VFOSSA hoặc người được Thư ký ủy nhiệm.
Dòng 72: Dòng 72:
     - HVXH và HVNN thuộc loại ​ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính.     - HVXH và HVNN thuộc loại ​ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính.
   - Hội phí của HVTT còn lại có 3 mức:   - Hội phí của HVTT còn lại có 3 mức:
-    - HVDN nhỏ và HVNN đơn vị sự nghiệp có thu: 2.000.000 (hai triệu) VNĐ +    - HVDN nhỏ và HVNN đơn vị sự nghiệp có thu: 2.000.000VNĐ/năm 
-    - HVDN vừa: 4.000.000 (bốtriệu) VNĐ +    - HVDN vừa: 4.000.000VNĐ/năm  
-    - HVDN lớn: 6.000.000 (sáu triệu) VNĐ+    - HVDN lớn: 6.000.000VNĐ/năm
  
 Hội phí này chưa tính thuế VAT trong trường hợp Hội viên cần hóa đơn tài chính. Hội phí này chưa tính thuế VAT trong trường hợp Hội viên cần hóa đơn tài chính.
-==== Tham gia và ủng hộ các hoạt động của VFOSSA ====+==== IV.2 Tham gia và ủng hộ các hoạt động của VFOSSA ====
 Hội viên có trách nhiệm hưởng ứng và tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện FOSS do VFOSSA tổ chức, công bố trên cổng thông tin vfossa.vn và/hoặc trên mailing list <​members@lists.vfossa.vn>​. Có nhiều hình thức tham gia, tùy theo điều kiện cho phép : Hội viên có trách nhiệm hưởng ứng và tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện FOSS do VFOSSA tổ chức, công bố trên cổng thông tin vfossa.vn và/hoặc trên mailing list <​members@lists.vfossa.vn>​. Có nhiều hình thức tham gia, tùy theo điều kiện cho phép :
     * tham gia trực tiếp theo sự phân công của BTC sự kiện (phục vụ, PR, báo cáo viên, tổ chức hoạt động, ...)     * tham gia trực tiếp theo sự phân công của BTC sự kiện (phục vụ, PR, báo cáo viên, tổ chức hoạt động, ...)
     * phổ biến, thông báo về sự kiện đến cộng đồng mà mình là thành viên, thông báo lên website của cơ quan, tổ chức của mình.     * phổ biến, thông báo về sự kiện đến cộng đồng mà mình là thành viên, thông báo lên website của cơ quan, tổ chức của mình.
     * HVTT, theo điều kiện và khả năng, tài trợ cho sự kiện để đổi lấy quyền lợi truyền thông do BTC sự kiện quy định.     * HVTT, theo điều kiện và khả năng, tài trợ cho sự kiện để đổi lấy quyền lợi truyền thông do BTC sự kiện quy định.
-==== Thông báo mọi thay đổi thông tin cho Thư ký ====+==== IV.3 Thông báo mọi thay đổi thông tin cho Thư ký ====
 Mọi thành viên của VFOSSA khi có sự thay đổi thông tin cá nhân/tập thể được ghi trong CSDL Hội viên có trách nhiệm thông báo ngay những thay đổi này cho Thư ký VFOSSA <​thuky@vfossa.vn>​ để cập nhật. Thông tin của Hội viên được lưu trong CSDL là những gì mà Hội viên đã khai báo trong phiếu thông tin cá nhân/tập thể khi làm đơn gia nhập VFOSSA. Đặc biệt lưu ý khi có thay đổi những thông tin sau: Mọi thành viên của VFOSSA khi có sự thay đổi thông tin cá nhân/tập thể được ghi trong CSDL Hội viên có trách nhiệm thông báo ngay những thay đổi này cho Thư ký VFOSSA <​thuky@vfossa.vn>​ để cập nhật. Thông tin của Hội viên được lưu trong CSDL là những gì mà Hội viên đã khai báo trong phiếu thông tin cá nhân/tập thể khi làm đơn gia nhập VFOSSA. Đặc biệt lưu ý khi có thay đổi những thông tin sau:
   - Với HVTT:   - Với HVTT:
Dòng 95: Dòng 95:
     - Vai trò (cá nhân/​đại diện HVTT).     - Vai trò (cá nhân/​đại diện HVTT).
  
-===== Quy trình và thủ tục kết nạp Hội viên =====+===== V. Quy trình và thủ tục kết nạp Hội viên =====
  
   - Mọi cá nhân, tập thể muốn gia nhập và trở thành Hội viên VFOSSA đều phải gửi đơn kèm theo hồ sơ khai báo thông tin cho VFOSSA theo mẫu phù hợp đến địa chỉ hòm thư điện tử <​thuky@vfossa.vn>​. Mẫu đơn và phiếu khai báo thông tin có trong Phụ lục của Qui chế này.    - Mọi cá nhân, tập thể muốn gia nhập và trở thành Hội viên VFOSSA đều phải gửi đơn kèm theo hồ sơ khai báo thông tin cho VFOSSA theo mẫu phù hợp đến địa chỉ hòm thư điện tử <​thuky@vfossa.vn>​. Mẫu đơn và phiếu khai báo thông tin có trong Phụ lục của Qui chế này. 
Dòng 106: Dòng 106:
   - Thời gian gia nhập VFOSSA của Hội viên được tính từ ngày ghi trên quyết định kết nạp.   - Thời gian gia nhập VFOSSA của Hội viên được tính từ ngày ghi trên quyết định kết nạp.
   - HVTT được nhận bằng «Chứng nhận Hội viên tập thể VFOSSA» và một hiện vật kỷ niệm. Lễ trao chứng nhận HVTT sẽ được lựa chọn một trong các sự kiện gần nhất do VFOSSA tổ chức hoặc vào một dịp thuận lợi cho thành viên mới.   - HVTT được nhận bằng «Chứng nhận Hội viên tập thể VFOSSA» và một hiện vật kỷ niệm. Lễ trao chứng nhận HVTT sẽ được lựa chọn một trong các sự kiện gần nhất do VFOSSA tổ chức hoặc vào một dịp thuận lợi cho thành viên mới.
-===== Xóa tên/ xin rút khỏi VFOSSA =====+===== VI. Xóa tên/ xin rút khỏi VFOSSA =====
   - Hội viên VFOSSA, vì những lý do khác nhau thấy không còn phù hợp tiếp tục là thành viên của VFOSSA, được quyền xin rút khỏi danh sách thành viên. Đơn xin rút khỏi VFOSSA phải được in trên giấy, có chữ ký, scan và gửi về cho Thư ký VFOSSA qua email. Với HVTT thì người đại diện HVTT phải đứng đơn xin rút khỏi VFOSSA và đơn phải có con dấu của cơ quan/doanh nghiệp. Đơn có thể kèm theo lý do xin rút hoặc không.   - Hội viên VFOSSA, vì những lý do khác nhau thấy không còn phù hợp tiếp tục là thành viên của VFOSSA, được quyền xin rút khỏi danh sách thành viên. Đơn xin rút khỏi VFOSSA phải được in trên giấy, có chữ ký, scan và gửi về cho Thư ký VFOSSA qua email. Với HVTT thì người đại diện HVTT phải đứng đơn xin rút khỏi VFOSSA và đơn phải có con dấu của cơ quan/doanh nghiệp. Đơn có thể kèm theo lý do xin rút hoặc không.
   - Hội viên xin rút tên phải hoàn thành nghĩa vụ Hội phí những năm trước và hoàn trả lại VFOSSA những tài sản thuộc sở hữu của VFOSSA mà hội viên đang giữ (nếu có).   - Hội viên xin rút tên phải hoàn thành nghĩa vụ Hội phí những năm trước và hoàn trả lại VFOSSA những tài sản thuộc sở hữu của VFOSSA mà hội viên đang giữ (nếu có).
Dòng 112: Dòng 112:
   - Hội viên không tham gia bất kỳ hoạt động nào của VFOSSA trong cả một nhiệm kỳ (3 năm) hoặc không đóng hội phí theo quy định từ 2 năm trở lên, sau khi đã nhận được nhắc nhở qua nhiều kênh (email, điện thoại, tin nhắn, …), sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Hội viên VFOSSA. Thủ tục xóa tên tương tự như ở trên (mục 3.).   - Hội viên không tham gia bất kỳ hoạt động nào của VFOSSA trong cả một nhiệm kỳ (3 năm) hoặc không đóng hội phí theo quy định từ 2 năm trở lên, sau khi đã nhận được nhắc nhở qua nhiều kênh (email, điện thoại, tin nhắn, …), sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Hội viên VFOSSA. Thủ tục xóa tên tương tự như ở trên (mục 3.).
   - Hội viên xin rút/bị xóa tên nếu muốn có thể xin đăng ký vào danh sách « Thành viên quan sát » để duy trì mối liên hệ với VFOSSA.   - Hội viên xin rút/bị xóa tên nếu muốn có thể xin đăng ký vào danh sách « Thành viên quan sát » để duy trì mối liên hệ với VFOSSA.
-===== Mailing list Hội viên VFOSSA =====+===== VII. Mailing list Hội viên VFOSSA =====
  
   * Mailing list thành viên VFOSSA <​members@lists.vfossa.vn>​ dành riêng cho Hội viên VFOSSA là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các thành viên chính thức của VFOSSA, được lưu trữ và công khai trên internet. ​   * Mailing list thành viên VFOSSA <​members@lists.vfossa.vn>​ dành riêng cho Hội viên VFOSSA là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các thành viên chính thức của VFOSSA, được lưu trữ và công khai trên internet. ​
Dòng 122: Dòng 122:
  
 ===== Tham khảo ===== ===== Tham khảo =====
-  * Quy chế hội viên (bản PDF) +  * Quy chế hội viên (bản ​[[https://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.pdf|PDF]]
-  * Phụ lục Quy chế hội viên (mẫu đơn và hồ sơ đăng ký gia nhập, tài khoản VAIP)+  * Phụ lục Quy chế hội viên (mẫu đơn và hồ sơ đăng ký gia nhập, tài khoản VAIP [[https://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​phu_luc_qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.odt|ODT]] [[https://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​phu_luc_qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.pdf|PDF]])
   * [[thanhvientapthe|Danh sách thành viên tập thể của VFOSSA]]   * [[thanhvientapthe|Danh sách thành viên tập thể của VFOSSA]]
quychehoivien.1517907532.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2018/02/06 15:58 do nhquang