User Tools

Site Tools


quychehoivien

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
quychehoivien [2018/02/06 17:01]
nhquang
quychehoivien [2018/05/29 11:30] (hiện tại)
nguyen.xuan.huong
Dòng 72: Dòng 72:
     - HVXH và HVNN thuộc loại ​ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính.     - HVXH và HVNN thuộc loại ​ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính.
   - Hội phí của HVTT còn lại có 3 mức:   - Hội phí của HVTT còn lại có 3 mức:
-    - HVDN nhỏ và HVNN đơn vị sự nghiệp có thu: 2.000.000 (hai triệu) VNĐ +    - HVDN nhỏ và HVNN đơn vị sự nghiệp có thu: 2.000.000VNĐ/năm 
-    - HVDN vừa: 4.000.000 (bốtriệu) VNĐ +    - HVDN vừa: 4.000.000VNĐ/năm  
-    - HVDN lớn: 6.000.000 (sáu triệu) VNĐ+    - HVDN lớn: 6.000.000VNĐ/năm
  
 Hội phí này chưa tính thuế VAT trong trường hợp Hội viên cần hóa đơn tài chính. Hội phí này chưa tính thuế VAT trong trường hợp Hội viên cần hóa đơn tài chính.
quychehoivien.1517911317.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2018/02/06 17:01 do nhquang