User Tools

Site Tools


quychetruyenthong

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
quychetruyenthong [2018/10/10 18:34]
thehung được tạo ra
quychetruyenthong [2018/10/10 18:35]
thehung [Quy chế truyền thông của VFOSSA]
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Quy chế truyền thông của VFOSSA ====== ====== Quy chế truyền thông của VFOSSA ======
-Dự thảo lần+Phiên bản: 0.1 (Dự thảo lần 1)\\ 
-Người soạn: Nguyễn Thế Hùng+Người soạn: Nguyễn Thế Hùng\\
 Ngày biên soạn: 10/10/2018 Ngày biên soạn: 10/10/2018
  
quychetruyenthong.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/10/15 17:50 do thehung