User Tools

Site Tools


start

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Chào mừng bạn tới VFOSSA Wiki.

http://wiki.vfossa.vn

VFOSSA Wiki là trang chứa các tài liệu của VFOSSA.

Bạn có thể truy cập trang Danh mục để xem danh sách các tài liệu hiện có.

Chỉ có thành viên đã đăng ký mới có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu. Để đăng ký thành viên bạn truy cập link Đăng ký.

Lưu ý: Hiện tại tính năng đồng bộ giữa website VFOSSA với VFOSSA Wiki chưa được xây dựng, để tránh xung đột sau này khi đồng bộ, các bạn nên đăng ký username trên VFOSSA Wiki giống username trên website VFOSSA

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban Quản Trị VFOSSA.

start.1328866119.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)