Site Tools


thanhvientapthe:hoiphi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
thanhvientapthe:hoiphi [2019/01/16 12:51]
nguyen.xuan.huong
thanhvientapthe:hoiphi [2019/04/22 15:43] (hiện tại)
nguyen.xuan.huong
Dòng 25: Dòng 25:
 |22| Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) |  // (3/​2014)// ​ |2|x|x|x| |22| Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) |  // (3/​2014)// ​ |2|x|x|x|
 |23| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  | |23| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  |
-|24| Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  | +|24| Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  |  
-|25| Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC System Integration Co., Ltd – CMCSI) |  // (3/2014)// | 3 |x|x|x| ​  +|25| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  | 
-|26| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  | +|26| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|  | 
-|27| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|  | +|27| Công ty Cổ phần Viễn thông VHT |  // (3/​2014)// ​ | 1 | |x|x| 
-|28| Công ty Cổ phần Viễn thông VHT |  // (3/​2014)// ​ | 1 | |x|x| +|28| Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - TALENTEDGE) |  // (3/​2014)// ​ |  |  |  | 
-|29| Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - TALENTEDGE) |  // (3/​2014)// ​ |  |  |  | +|29| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  | 
-|30| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên |  // (3/​2014)// ​ |0|  |  | +|30| Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) |  // (5/​2014)// ​ | 2 |  |  | 
-|31| Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) |  // (5/​2014)// ​ | 2 |  |  | +|31| Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// |  // (8/​2014)// ​ |1|  |x|x| 
-|32| Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// |  // (8/​2014)// ​ |1|  |x|x| +|32| Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// |  // (8/​2014)// ​ |1|  |x|x| 
-|33| Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// |  // (8/​2014)// ​ |1|  |x|x| +|33| Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// |  // (10/​2014)// ​ |2| |x|  | |  
-|34| Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// |  // (10/​2014)// ​ |2| |x|  | |  +|34|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY.,​ JSC)// |  // (01/​2015)// ​ |2|  |  | 
-|35|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY.,​ JSC)// |  // (01/​2015)// ​ |2|  |  | +|35|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) // |  // (02/​2015)// ​ |1|  |  |x|x|x| 
-|36|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) // |  // (02/​2015)// ​ |1|  |  |x|x|x| +|36|Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |  // (02/​2015)// ​ |2|  |x|x|x| 
-|37|Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |  // (02/​2015)// ​ |2|  |x|x|x| +|37|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/​2015)// ​ |1|  |x|x| 
-|38|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/​2015)// ​ |1|  |x|x| +|38|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  | 
-|39|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  | +|39|Công ty Linagora Vietnam ​ |  // (11/​2015)// ​ |1|  |  |x| |x| 
-|40|Công ty Linagora Vietnam ​ |  // (11/​2015)// ​ |1|  |  |x| |x| +|40|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/​2015)// ​ |1|  |  |x|x|x| 
-|41|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/​2015)// ​ |1|  |  |x|x|x| +|41|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  | 
-|42|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  | +|42|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN\\ //​(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x| 
-|43|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN\\ //​(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x| +|43|Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN\\ //​(RDOT) ​  // |  // (1/2016) //  |1|  | |x| 
-|44|Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN\\ //​(RDOT) ​  // |  // (1/2016) //  |1|  | |x| +|44| Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| 
-|45| Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| +|45| Cộng đồng Docker Hanoi | // (12/2016) //|0|  |  |  | 
-|46| Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC \\ //(CMC Software)// \\ //CMC Software Solution Co. ltd.// | // x(12/2016) //|3|  |  |  |x|x| +|46| Cộng đồng Vietnam OpenStack | // (12/2016) //|0|  |  |  | 
-|47| Cộng đồng Docker Hanoi | // (12/2016) //|0|  |  |  | +|47| Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  | 
-|48| Cộng đồng Vietnam OpenStack | // (12/2016) //|0|  |  |  | +|58| Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/​03/​2017) //|1|  |  |  | x| x| 
-|49| Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  | +|49| Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa \\ // VIELINA // | // (31/​03/​2017) //|2|  |  |  | 
-|50| Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/​03/​2017) //|1|  |  |  | x| x| +|50| Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | // (09/​04/​2017) //|1|  |  |  |x| 
-|51| Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa \\ // VIELINA // | // (31/​03/​2017) //|2|  |  |  | +|51| Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | // (25/​04/​2017) //|1|  |  |  |x|x| 
-|52| Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | // (09/​04/​2017) //|1|  |  |  |x| +|52| Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // ITPLUS // | // (8/05/2017) //|1|  |  |  |x|x| 
-|53| Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | // (25/​04/​2017) //|1|  |  |  |x|x| +|53| Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | // (18/​05/​2017) //|1|  |  |  |x| 
-|54| Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // ITPLUS // | // (8/05/2017) //|1|  |  |  |x|x| +|54| Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam  \\ // Hitech // | // (07/​08/​2017) //|1|  |  |  |x| 
-|55| Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | // (18/​05/​2017) //|1|  |  |  |x| +|55| Công ty Cổ phần An toàn thông tin \\ // MVS // | // (10/​01/​2018)//​|2| ​ |  |  |  |x| 
-|56| Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam  \\ // Hitech // | // (07/​08/​2017) //|1|  |  |  |x| +|56| Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Phenikaa \\ // FIT- PU // | // (16/​01/​2019)//​|0|  |  |  |  | | 
-|57| Công ty Cổ phần An toàn thông tin \\ // MVS // | // (10/​01/​2018)//​|2| ​ |  |  |  |x| +|57| Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC \\ // CMC TS // | // (22/​04/​2019)//​|3|  |  |  |  | |
-|58| Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Phenikaa \\ // FIT- PU // | // (16/​01/​2019)//​|0| ​ |  |  |  | |+
 ====== Quy định ====== ====== Quy định ======
   * Mức hội phí xác định theo [[:​quychehoivien|quy chế hội viên]].   * Mức hội phí xác định theo [[:​quychehoivien|quy chế hội viên]].
thanhvientapthe/hoiphi.1547617894.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2019/01/16 12:51 do nguyen.xuan.huong