User Tools

Site Tools


thanhvientapthe:hoiphi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
thanhvientapthe:hoiphi [2019/05/29 10:38]
nguyen.xuan.huong
thanhvientapthe:hoiphi [2019/07/18 15:09] (hiện tại)
nguyen.xuan.huong
Dòng 5: Dòng 5:
 |01| Công ty Cổ phần EcoIT| ​ // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x| |01| Công ty Cổ phần EcoIT| ​ // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|
 |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x| |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x|
-|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//​iWay//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x| +|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//​iWay//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x|x| 
-|04| Công ty Cổ phần NetNam ​    ​| ​ // (1/​2012)// ​ |2|x|x|x|x|x|+|04| Công ty Cổ phần NetNam ​    ​| ​ // (1/​2012)// ​ |2|x|x|x|x|x|x|
 |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //​VietSoftware//​ )  |  // (1/​2012)// ​ |  |  |  | |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //​VietSoftware//​ )  |  // (1/​2012)// ​ |  |  |  |
 |06| Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//​VINADES.,​ JSC//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x| |06| Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//​VINADES.,​ JSC//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x|
Dòng 41: Dòng 41:
 |37|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/​2015)// ​ |1|  |x|x| |37|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/​2015)// ​ |1|  |x|x|
 |38|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  | |38|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  |
-|39|Công ty Linagora Vietnam ​ |  // (11/​2015)// ​ |1|  |  |x| |x|+|39|Công ty Linagora Vietnam ​ |  // (11/​2015)// ​ |1|  |  |x| |x|x|
 |40|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/​2015)// ​ |1|  |  |x|x|x|x| |40|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/​2015)// ​ |1|  |  |x|x|x|x|
 |41|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  | |41|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  |
thanhvientapthe/hoiphi.1559101128.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2019/05/29 10:38 do nguyen.xuan.huong