User Tools

Site Tools


thanhvientapthe:hoiphi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
thanhvientapthe:hoiphi [2019/06/18 15:11]
nguyen.xuan.huong
thanhvientapthe:hoiphi [2019/07/18 15:09] (hiện tại)
nguyen.xuan.huong
Dòng 5: Dòng 5:
 |01| Công ty Cổ phần EcoIT| ​ // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x| |01| Công ty Cổ phần EcoIT| ​ // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|
 |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x| |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x|
-|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//​iWay//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x| +|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//​iWay//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x|x| 
-|04| Công ty Cổ phần NetNam ​    ​| ​ // (1/​2012)// ​ |2|x|x|x|x|x|+|04| Công ty Cổ phần NetNam ​    ​| ​ // (1/​2012)// ​ |2|x|x|x|x|x|x|
 |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //​VietSoftware//​ )  |  // (1/​2012)// ​ |  |  |  | |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //​VietSoftware//​ )  |  // (1/​2012)// ​ |  |  |  |
 |06| Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//​VINADES.,​ JSC//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x| |06| Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//​VINADES.,​ JSC//​) ​ |  // (1/​2012)// ​ |1|x|x|x|x|x|
thanhvientapthe/hoiphi.1560845490.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2019/06/18 15:11 do nguyen.xuan.huong