Công cụ thành viên

Công cụ trang web


wiki:syntax:vi

Cú pháp định dạng văn bản Wiki

Select language for this page:

DokuWiki hỗ trợ một số ngôn ngữ đánh dấu đơn giản, điều này giúp cho các trường dữ liệu có thể dễ đọc nhất. Trang này có tất cả cú pháp có thể bạn có thể sử dụng khi chỉnh sửa các trang. Đơn giản chỉ cần nhấn nút Chỉnh sửa trang này (nút này nằm ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang) là bạn có thể xem mã nguồn của trang. Nếu bạn muốn thử nghiệm, hãy tới trang playground để thử. Cách đánh dấu đơn giản nhất là sử dụng nút định dạng.

Định dạng Văn bản cơ bản

DokuWiki hỗ trợ đậm, nghiêng, gạch chânkéo giãn văn bản. Dĩ nhiên bạn cũng có thể kết hợp chúng.

DokuWiki hỗ trợ **đậm**, //nghiêng//, __gạch chân__ và ''kéo giãn'' văn bản. 
Dĩ nhiên bạn cũng có thể **__//''kết hợp''//__** chúng.

Bạn có thể sử dụng chỉ số dướichỉ số trên.

Bạn có thể sử dụng <sub>chỉ số dưới</sub> và <sup>chỉ số trên</sup>.

Bạn cũng có thể đánh dấu văn bản bị xóa bằng cách gạch ngang chúng.

Bạn cũng có thể đánh dấu văn bản bị xóa bằng cách <del>gạch ngang</del> chúng.

Các đoạn văn bản được phân cách bởi 1 dòng trống. Nếu bạn muốn xuống dòng mà không phân đoạn, bạn có thể sử dụng hai dấu chéo ngược, tiếp đó là một khoảng trắng hoặc kết thúc dòng.

Đây là một số văn bản với một số linebreaks
Lưu ý rằng hai dấu chéo ngược chỉ được chấp nhận nếu nó đứng ở cuối dòng chữ
hoặc sau
một khoảng trắng (cách trống). \\Nếu không đúng bạn sẽ thấy nó thế này.

Đây là một số văn bản với một số linebreaks\\ Lưu ý rằng
hai dấu chéo ngược chỉ được chấp nhận nếu nó đứng ở cuối dòng chữ\\
hoặc sau\\ một khoảng trắng (cách trống). \\Nếu không được trình bày đúng bạn sẽ thấy nó thế này.

Bạn chỉ nên sử dụng dòng mới khi thực sự cần thiết.

DokuWiki hỗ trợ nhiều cách tạo liên kết.

Liên kết bên ngoài

Các link ngoài sẽ được nhận diện tự động: http://www.google.com cũng giống như www.google.com - bạn cũng có thể thiết lập các văn bản cho liên kết bằng cách sử dụng cú pháp chèn liên kết đầy đủ: Link này trỏ tới site Google. Địa chỉ email được chèn thế này: andi@splitbrain.org cũng sẽ được tự động ghi nhận.

Các link ngoài sẽ được nhận diện tự động: http://www.google.com 
cũng giống như www.google.com - bạn cũng có thể thiết lập các văn bản cho liên kết 
bằng cách sử dụng cú pháp chèn liên kết đầy đủ: [[http://www.google.com|Link này trỏ tới site Google]]. 
Địa chỉ email được chèn thế này: <andi@splitbrain.org> cũng sẽ được tự động ghi nhận.

Liên kết nội bộ

Liên kết nội bộ được tạo ra bằng cách sử dụng cặp ngoặc vuông. Đơn giản nhất là bạn cung cấp một tên trang hoặc bổ sung một tên liên kết.

Ví dụ:

NukeViet hoặc giới thiệu NukeViet đều là liên kết dẫn tới trang nukeviet

[[:NukeViet]] hoặc [[:nukeviet|giới thiệu NukeViet]] đều là liên kết dẫn tới trang [[:nukeviet]]

Tên trong trong Wiki tự động được chuyển thành chữ thường, các ký tự đặc biệt không được phép sử dụng.

Bạn có thể sử dụng tên thư mục bằng cách sử dụng dấu hai chấm trong tên trang.

Ví dụ:

Bài viết Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3 nằm trong thư mục nukeviet

Bài viết [[nukeviet:setup|Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3]] nằm trong thư mục [[wiki:syntax:vi?idx=nukeviet|nukeviet]]

Chi tiết về tên thư mục, hãy xem tên thư mục.

Để liên kết đến một đoạn cụ thể trên trang cũng tương tự. Bạn chỉ cần đặt tên đoạn đằng sau ký tự # (y hệt trong HTML).

Ví dụ: Đây là link tới đoạn này

Đây là link tới [[:wiki:syntax:vi#lien_kết_nội_bộ|đoạn này]]

Lưu ý:

 • Liên kết tới các trang tồn tại được trình bày khác với các trang không tồn tại.
 • DokuWiki mặc định không sử dụng CamelCase để tự động tạo liên kết, nhưng điều này có tể cho phép bằng cách thông qua file config. Gợi ý: Nếu DokuWiki là một liên kết, điều đó có nghĩa là nó đã được kích hoạt.
 • Khi một tiêu đề của phần được thay đổi, đánh dấu trang của nó cũng thay đổi. Vì thế đừng đưa nó nhiều vào các liên kết.

Giữa các wiki/Interwiki

DokuWiki hỗ trợ liên kết Interwiki (dạng liên kết giữa các wiki). Đây là những liên kết nhanh đến Wiki khác. Đối với ví dụ này là một liên kết đến trang Wikipedia về các Wiki: Wiki.

DokuWiki hỗ trợ liên kết [[doku>Interwiki]] (dạng liên kết giữa các wiki). 
Đây là những liên kết nhanh đến Wiki khác. Đối với ví dụ này là 
một liên kết đến trang Wikipedia về các Wiki: [[wp>Wiki]].

Thư mục chia sẻ trên windows

Windows cho phép chia sẻ link giống như thế này. Chú ý rằng điều này chỉ có giá trị trong nội bộ nhóm người sử dụng cùng mạng nội bộ giống như mạng Intranet.

Windows cho phép chia sẻ link giống như [[\\server\share|thế này]]

Lưu ý:

 • Vì lý do bảo mật trình duyệt trực tiếp của cổ phiếu các cửa sổ chỉ hoạt động trong Microsoft Internet Explorer khi nó chạy mặc định (và chỉ trong “khu vực nội bộ”).
 • Đối với Mozilla và Firefox, nó có thể được kích hoạt thông qua cách giải quyết khác, được đề cập trong Mozilla Knowledge Base. Tuy nhiên, có vẫn sẽ là một cảnh báo JavaScript về việc mở một thư mục Chia sẻ ở Windows. Để loại bỏ cảnh báo này (cho tất cả người dùng), đặt dòng sau đây trong conf/local.protected.php:
$lang['js']['nosmblinks'] = '';

Liên kết tới ảnh

Bạn cũng có thể sử dụng một hình ảnh để liên kết đến một trang khác bên trong hoặc bên ngoài bằng cách kết hợp các cú pháp cho các liên kết và ảnh (xem bên dưới) như thế này:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Lưu ý: Các định dạng hình ảnh là cú pháp định dạng duy nhất được chấp nhận trong tên liên kết.

Toàn bộ cú pháp ảnhlink đều được hỗ trợ (bao gồm thay đổi kích thước ảnh, ảnh trong và ngoài site cũng như các địa chỉ website và liên kết nội bộ wiki).

Chú thích cuối trang

Bạn có thể chèn một chú thích như thế này 1) bằng cách sử dụng 2 dấu ngoặc đơn.

Bạn có thể chèn một chú thích như thế này ((Đây là một chú thích cuối trang)) bằng cách sử dụng 2 dấu ngoặc đơn.

Đề mục

Bạn có thể sử dụng lên đến năm cấp độ khác nhau của tiêu đề để tạo cấu trúc nội dung cho bài viết. Nếu bạn có nhiều hơn ba tiêu đề, một bảng mục lục sẽ được tạo ra tự động – điều này có thể được vô hiệu hóa bằng cách chèn vào chuỗi ~~NOTOC~~ trong tài liệu.

Tiêu đề cấp 3

Tiêu đề cấp 4

Tiêu đề cấp 5
==== Tiêu đề cấp 3 ====
=== Tiêu đề cấp 4 ===
== Tiêu đề cấp 5 ==

Bằng cách sử dụng 4 gach ngang trở lên, bạn có thể tạo ra một đường gạch ngang:


Ảnh và các loại tệp tin khác

Bạn có thể chèn ảnh ngoài và ảnh nội bộ với cặp móc vuông. Có tùy chọn để bạn điều chỉnh kích thước của chúng.

Kích thước thật:

Thay đổi kích thước chiều rộng:

Thay đổi kích thước chiều rộng và chiều cao 2):

Ảnh ngoài đã bị thay đổi kích thước:

Kích thước thật:               {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Thay đổi kích thước chiều rộng:       {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Thay đổi kích thước chiều rộng và chiều cao: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Ảnh ngoài đã bị thay đổi kích thước:     {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Bằng cách sử dụng các khoảng trắng bên trái hoặc phải, bạn có thể căn vị trí ảnh.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Tất nhiên, bạn có thể thêm một tiêu đề (hiển thị như một tooltip bởi hầu hết các trình duyệt).

Đây là một chú thích cho ảnh

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Đây là một chú thích cho ảnh}}

Nếu bạn chỉ định một tên tập tin (bên ngoài hoặc nội bộ) không phải là một hình ảnh (gif, jpeg, png), nó sẽ hiển thị như một liên kết.

Để liên kết một hình ảnh đến một trang khác xem lien_kết_tới_ảnh ở trên.

Danh sách

Dokuwiki hỗ trợ việc tạo các danh sách được đánh số thứ tự và danh sách không đánh số thứ tự. Để tạo một danh sách các mục, thụt đầu dòng văn bản 2 cách trống và sử dụng dấu * cho danh sách không đánh số thứ tự và dấu - cho danh sách có đánh số thứ tự.

 • Đây là một mục trong danh sách.
 • Đây là mục thứ 2
  • Bạn có thể tạo thêm các mục con
   • Một mục “cháu”
 • Một mục khác
 1. Đây cũng là một mục trong danh sách, nhưng nó được đánh số
 2. Đây là mục thứ 2
  1. Thụt đầu dòng bằng 4 cách trống để có mục con
   1. Thụt đầu dòng 6 cách trống để có mục “cháu”
    1. Mục này được thụt đầu dòng 8 cách trống
 3. Và có thể trở lại danh sách mục cấp cao hơn như thế này.
 * Đây là một mục trong danh sách.
 * Đây là mục thứ 2
  * Bạn có thể tạo thêm các mục con
   * Một mục "cháu"
 * Một mục khác

 - Đây cũng là một mục trong danh sách, nhưng nó được đánh số
 - Đây là mục thứ 2
  - Thụt đầu dòng bằng 4 cách trống để có mục con
   - Thụt đầu dòng 6 cách trống để có mục "cháu"
    - Mục này được thụt đầu dòng 8 cách trống
 - Và có thể trở lại danh sách mục cấp cao hơn như thế này.

Bạn có thể xem thêm tại Những câu hỏi thường gặp về danh sách các mục.

Hoán chuyển văn bản

DokuWiki có thể chuyển đổi một số ký tự được xác định trước hoặc các chuỗi thành hình ảnh hoặc văn bản khác hoặc HTML.

Các văn bản để chuyển đổi hình ảnh chủ yếu được thực hiện cho biểu tượng mặt cười. Và các văn bản để chuyển đổi HTML được sử dụng để thay thế kiểu chữ, nhưng có thể được cấu hình để sử dụng HTML khác.

Hoán chuyển chữ thành ảnh

DokuWiki thường được sử dụng chuyển đổi emoticon (các biểu tượng cảm xúc) thành những hình đồ họa tương đương. Những Smileys (mặt cười) và hình ảnh khác có thể được cấu hình và mở rộng. Dưới đây là một danh sách đầy đủ về Smileys được sử dụng trong DokuWiki:

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Hoán chuyển chữ thành HTML

Typography: DokuWiki có thể chuyển các ký tự đơn giản thành các ký tự đặc trưng trong in ấn.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® “He thought 'It's a man's world'…”

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

Tương tự có thể sử dụng cách này để thể hiện bất kỳ loại biểu tượng nào trong HTML, chỉ cần được thêm vào pattern file.

Có ba trường hợp ngoại lệ mà không đến từ đó mô hình tập tin: phép nhân (640×480), 'nháy đơn' và “nháy kép”. Có thể tắt nó thông qua tùy chọn cấu hình.

Trích dẫn

Một số lần bạn muốn đánh dấu một số văn bản để hiển thị nó là một trả lời hoặc nhận xét. Bạn có thể sử dụng cú pháp sau đây:

I think we should do it

> No we shouldn't

>> Well, I say we should

> Really?

>> Yes!

>>> Then lets do it!

I think we should do it

No we shouldn't
Well, I say we should
Really?
Yes!
Then lets do it!

Bảng

DokuWiki hỗ trợ một cú pháp đơn giản để tạo ra các bảng.

Heading 1 Heading 2 Heading 3
Row 1 Col 1 Row 1 Col 2 Row 1 Col 3
Row 2 Col 1 some colspan (note the double pipe)
Row 3 Col 1 Row 3 Col 2 Row 3 Col 3

Hàng bảng có bắt đầu và kết thúc với một ký tự | cho hàng bình thường hoặc một ký tự ^ cho hàng tiêu đề (hàng đầu tiên của bảng).

^ Heading 1   ^ Heading 2    ^ Heading 3     ^
| Row 1 Col 1  | Row 1 Col 2   | Row 1 Col 3    |
| Row 2 Col 1  | some colspan (note the double pipe) ||
| Row 3 Col 1  | Row 3 Col 2   | Row 3 Col 3    |

Để nhập chung các ô trong bảng theo chiều ngang, chỉ cần làm cho các ô tiếp theo hoàn toàn trống rỗng, như được hiển thị ở trên. Hãy chắc chắn để luôn luôn có cùng một số lượng phân cách ô!

Bạn cũng có thể trình bày cột tiêu đề của bảng theo chiều dọc (cột đầu tiên của bảng), như sau:

Heading 1 Heading 2
Heading 3 Row 1 Col 2 Row 1 Col 3
Heading 4 no colspan this time
Heading 5 Row 2 Col 2 Row 2 Col 3

Như bạn có thể thấy, có 1 ô trống trước những ô được định dạng:

|       ^ Heading 1      ^ Heading 2     ^
^ Heading 3  | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3    |
^ Heading 4  | no colspan this time |          |
^ Heading 5  | Row 2 Col 2     | Row 2 Col 3    |

Bạn có thể kéo dài hàng (nhập chung các ô theo chiều dọc) bằng cách thêm ::: vào các ô còn lại, bên dưới ô đầu tiên mà bạn muốn nhập chung.

Heading 1 Heading 2 Heading 3
Row 1 Col 1 this cell spans vertically Row 1 Col 3
Row 2 Col 1 Row 2 Col 3
Row 3 Col 1 Row 2 Col 3

Ngoài cú pháp, bên trong của ô mà bạn muốn nhập chung không được phép chứa bất cứ nội dung gì. Đây là đoạn mã đã trình bày bảng trên:

^ Heading 1   ^ Heading 2         ^ Heading 3     ^
| Row 1 Col 1  | this cell spans vertically | Row 1 Col 3    |
| Row 2 Col 1  | :::            | Row 2 Col 3    |
| Row 3 Col 1  | :::            | Row 2 Col 3    |

Bạn cũng có thể căn chỉnh các nội dung trong ô. Chỉ việc thêm 2 ký tự cách trống vào phía đối diện của văn bản nếu muốn căn nó theo chiều còn lại: Thêm 2 cách trống bên trái nếu muốn căn phải, 2 cách trống bên phải nếu muốn căn trái, 2 cách trống ở cả 2 bên nếu muốn căn giữa.

Table with alignment
right center left
left right center
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Dưới đây là cú pháp trình bày bảng trên:

^      Table with alignment      ^^^
|     right|  center  |left     |
|left     |     right|  center  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Ghi chú: Không hỗ trợ căn theo chiều dọc.

Không định dạng văn bản

Nếu bạn muốn hiển thị văn bản chính xác như những gì nó được gõ (bỏ qua mọi định dạng), hãy đặt nó trong cặp thẻ <nowiki> hoặc đơn giản hơn, với 2 ký tự phần trăm %%.

Đây là một đoạn văn bản có chứa địa chỉ: http://www.nukeviet.org và **được định dạng**, nhưng điều này không xảy ra vì nó được đặt trong cặp thẻ chống định dạng. Điều này cũng đúng với //__đoạn văn bản__ này// và các biểu tượng ;-).

<nowiki>
Đây là một đoạn văn bản có chứa địa chỉ: http://www.nukeviet.org và **được định dạng**, nhưng điều này không xảy ra vì nó được đặt trong cặp thẻ chống định dạng.
</nowiki>
Điều này cũng đúng với %%//__đoạn văn bản__ này// và các biểu tượng ;-)%%.

Khối mã nguồn

Bạn có thể trình bày các khối mã vào bài viết của bạn bằng cách thụt lề ít nhất là hai cách trống (như sử dụng cho các ví dụ trước) hoặc bằng cách sử dụng các thẻ <code> hoặc <file>.

Đây là văn bản được thụt vào hai khoảng trắng.
Tất các các cách trống trong đoạn mã đều được bảo tồn: giống như       <-thế này.
Bạn có thể sử dụng những cứ pháp này để trích dẫn một tập tin hoặc làm những thứ tương tự.

Đây là mã gốc đã tạo ra những khối dữ liệu mà chúng tôi đã thể hiện ở trên:

 Đây là văn bản được thụt vào hai khoảng trắng.
<code>
Tất các các cách trống trong đoạn mã đều được bảo tồn: giống như       <-thế này.
</code>
<file>
Bạn có thể sử dụng những cứ pháp này để trích dẫn một tập tin hoặc làm những thứ tương tự.
</file>

Tô màu cú pháp

DokuWiki có thể làm nổi bật mã nguồn, điều này làm cho mã nguồn trở lên dễ đọc hơn. Nó sử dụng GeSHi Generic Syntax Highlighter – do đó, bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi GeSHi thì đều được DokuWiki hỗ trợ. Cú pháp là tương tự như cú pháp sử dụng để định nghĩa các khối mã và các tập tin trong phần trước, nhưng ở đây, tên của ngôn ngữ được sử dụng được đưa vào bên trong thẻ. Ví dụ: <code java> hoặc <file java>.

/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Đây là các loại ngôn ngữ được hỗ trợ: 4cs, abap, actionscript-french, actionscript, actionscript3, ada, apache, applescript, asm, asp, autoconf, autohotkey, autoit, avisynth, awk, bash, basic4gl, bf, bibtex, blitzbasic, bnf, boo, c, c_mac, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, chaiscript, cil, clojure, cmake, cobol, cpp, cpp-qt, csharp, css, cuesheet, d, dcs, delphi, diff, div, dos, dot, ecmascript, eiffel, email, erlang, fo, fortran, freebasic, fsharp, gambas, genero, genie, gdb, glsl, gml, gnuplot, groovy, gettext, gwbasic, haskell, hicest, hq9plus, html, icon, idl, ini, inno, intercal, io, j, java5, java, javascript, jquery, kixtart, klonec, klonecpp, latex, lisp, locobasic, logtalk, lolcode, lotusformulas, lotusscript, lscript, lsl2, lua, m68k, magiksf, make, mapbasic, matlab, mirc, modula2, modula3, mmix, mpasm, mxml, mysql, newlisp, nsis, oberon2, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, oracle11, oxygene, oz, pascal, pcre, perl, perl6, per, pf, php-brief, php, pike, pic16, pixelbender, plsql, postgresql, povray, powerbuilder, powershell, progress, prolog, properties, providex, purebasic, python, q, qbasic, rails, rebol, reg, robots, rpmspec, rsplus, ruby, sas, scala, scheme, scilab, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, systemverilog, tcl, teraterm, text, thinbasic, tsql, typoscript, unicon, vala, vbnet, vb, verilog, vhdl, vim, visualfoxpro, visualprolog, whitespace, winbatch, whois, xbasic, xml, xorg_conf, xpp, z80

Khối mã nguồn có thể tải về

Khi bạn sử dụng cú pháp <code> hoặc <file> như ở trên, bạn có thể giúp người xem có thể dễ dàng tải về. Bằng cách đặt tên cho tệp tin chứa đoạn mã nguồn đó:

<file php myexample.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>

Nó sẽ hiển thị như sau:

myexample.php
<?php echo "hello world!"; ?>

Nếu bạn không muốn làm nổi bật văn bản nhưng vấn muốn sử dụng tính năng tải về, bạn chỉ việc chèn vào ký tự gạch ngang (-) thay cho mã ngôn ngữ, ví dụ: <code - myexample.php>. Ví dụ:

myexample.php
<?php echo "hello world!"; ?>

Nhúng HTML và PHP

Bạn có thể nhúng mã HTML hoặc mã PHP vào tài liệu của bạn bằng cách sử dụng thẻ <html> hoặc <php>. (Sử dụng các thẻ chữ hoa nếu bạn muốn trình bày dữ liệu được nhúng trong một khối.)

Ví dụ HTML:

<html>
This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline HTML</span>
</html>
<HTML>
<p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p>
</HTML>

This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline HTML</span>

<p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p>

Ví dụ PHP:

<php>
echo 'A logo generated by PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
echo '(generated inline HTML)';
</php>
<PHP>
echo '<table class="inline"><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>';
echo '<td><img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" /></td>';
echo '</tr></table>';
</PHP>

echo 'A logo generated by PHP:'; echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />'; echo '(inline HTML)';

echo '<table class="inline"><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>';
echo '<td><img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" /></td>';
echo '</tr></table>';

Chú ý: Việc nhúng HTML và PHP mặc định được tắt trong phần cấu hình. Nếu nó được tắt, các mã được hiển thị thay vì được nhúng để chạy.

Tập hợp nguồn cấp RSS/ATOM

DokuWiki có thể tích hợp dữ liệu từ các nguồn cấp dữ liệu XML bên ngoài. SimplePie được sử dụng để phân tích cú pháp XML. Do đó tất cả định dạng XML mà SimplePie hỗ trợ đều có thể sử dụng ở DokuWiki. Bạn có thể thay đổi bằng nhiều thông số kết hợp:

AAA Đối với phân tích các nguồn cấp dữ liệu XML, SimplePie được sử dụng. Tất cả các định dạng được hiểu SimplePie có thể được sử dụng trong DokuWiki là tốt. Bạn có thể ảnh hưởng đến vẽ nhiều các thông số không gian thêm tách:

Thông số Mô tả
số nguyên số lượng tối đa các mục hiển thị, mặc định là 8
reverse hiển thị mục cũ lên trên
author hiện tên tác giả (nếu có)
date hiện ngày đăng
description hiện mô tả. Nếu HTML tất cả các thẻ bị vô hiệu hóa sẽ được lọc bỏ
n[dhm] chu kỳ cập nhật lại dữ liệu, với d=ngày, h=giờ, m=phút. (Ví dụ: 12h = 12 giờ).

Chu kỳ làm mới mặc định là 4 giờ. chu kỳ này cũng không nhỏ hơn 10 phút. DokuWiki sẽ cố gắng tạo cache cho trang, điều này không thích hợp cho những nguồn cấp thay đổi quá nhanh. Tham số này báo cho DokuWiki tạo lại trang nếu nó lớn hơn chu kỳ cập nhật lại dữ liệu kể từ lần cuối nguồn cấp dữ liệu được cập nhật mới.

Ví dụ:

{{rss>http://nukeviet.vn/vi/news/rss/ 5 author date 1h }}

Điều khiển Macros

Một vài cú pháp có tác động đến các thức mà DokuWiki tạo trang, nó nằm ngoài nội dung trình bày của tài liệu. Dưới đây là một vài macros có thể sử dụng:

Macro Mô tả
~~NOTOC~~ Nếu macro này được tìm thấy trên trang, mục lục tự động sẽ không được hiện ra
~~NOCACHE~~ Mặc định DokuWiki sẽ tạo cache cho tất cả các trang. Thỉnh thoảng việc này không được như ý (Ví dụ: Khi chèn mã thực thi <php> vào trang), việc đưa Macro này vào sẽ yêu cầu DokuWiki không tạo cache mà phải tạo lại trang mỗi lần nó được gọi

Cú pháp bổ trợ

DokuWiki có thể mở rộng các cú pháp mới bằng cách cài thêm Plugins. Làm thế nào cài đặt các plugin được sử dụng được mô tả trên các trang mô tả thích hợp của họ. Các plugin cú pháp sau đây có sẵn trong từng phần cài đặt DokuWiki:

 • Gallery Plugin 2021-09-11 bởi Andreas Gohr
  Creates a gallery of images from a namespace or RSS/ATOM feed
 • Info Plugin 2020-06-04 bởi Andreas Gohr
  Displays information about various DokuWiki internals
 • Translation Plugin 2021-08-23 bởi Andreas Gohr
  Supports the easy setup of a multi-language wiki.
 • Wrap Plugin 2022-08-10 bởi Anika Henke
  Universal plugin which combines functionalities of many other plugins. Wrap wiki text inside containers (divs or spans) and give them a class (choose from a variety of preset classes), a width and/or a language with its associated text direction.
1)
Đây là một chú thích cuối trang
2)
khi tỉ lệ của chiều rộng và chiều cao không phù hợp với hình ảnh, nó sẽ được cắt với tỷ lệ mới trước khi thay đổi kích thước
wiki/syntax/vi.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1