User Tools

Site Tools


daihoi2

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
daihoi2 [2014/03/02 23:42]
nhquang [Danh sách BTC]
daihoi2 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 3: Dòng 3:
 ===== Thời gian, địa điểm ===== ===== Thời gian, địa điểm =====
   * **8-14h**, ngày **Chủ nhật 16/3/2014**   * **8-14h**, ngày **Chủ nhật 16/3/2014**
-  * Tại **trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội**, //144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội//+  * Tại **Hội trường G3, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội**, //144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội//
 ===== Danh sách BTC ===== ===== Danh sách BTC =====
  
-  - Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban +  - Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban (nguyen.hong.quang@ifi.edu.vn) 
-  - Tạ Quang Thái, TTK VFOSSA, Phó ban +  - Tạ Quang Thái, TTK VFOSSA, Phó ban (thaitq@gmail.com) 
-  - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban +  - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban (thainp@vnu.edu.vn) 
-  - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên +  - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn) 
-  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên +  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên (vuhung16plus@gmail.com) 
-  - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên +  - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên (thehung@vinades.vn) 
-  - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên +  - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên (huuthanh.ng@gmail.com) 
-  - Phạm Ngọc Bắc, UV BCH, ủy viên +  - Phạm Ngọc Bắc, UV BCH, ủy viên (ngocbac@gmail.com) 
-  - Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên +  - Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên (nguyen.xuan.huong@vfossa.vn) 
-  - Nguyễn Hải Châu, UV BCH, ủy viên +  - Nguyễn Hải Châu, UV BCH, ủy viên (chaunh@vnu.edu.vn) 
-  - Nguyễn Bá Cát, Thành đoàn HN, ủy viên+  - Nguyễn Bá Cát, Thành đoàn HN, ủy viên (bacat.it@gmail.com) 
 +  - Tô Văn Khánh, ĐHCN, ủy viên (khanhtv@vnu.edu.vn)
  
 ===== Chương trình (dự thảo) ===== ===== Chương trình (dự thảo) =====
Dòng 26: Dòng 27:
   * Lễ Kết nạp và trao Chứng nhận Hội viên tập thể cho thành viên mới   * Lễ Kết nạp và trao Chứng nhận Hội viên tập thể cho thành viên mới
 //8:45 – 9:00// //8:45 – 9:00//
 +  * Báo cáo số lượng đại biểu chính thức của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
   * Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Khách mời, bầu Đoàn CT, Thư ký ĐH   * Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Khách mời, bầu Đoàn CT, Thư ký ĐH
 //9:00 – 9:20// //9:00 – 9:20//
Dòng 41: Dòng 43:
   * Báo cáo tài chính của VFOSSA ​   * Báo cáo tài chính của VFOSSA ​
 //10:25 – 10:30// //10:25 – 10:30//
-  * Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu ​của Ban Kiểm tra VFOSSA+  * Báo cáo của Ban Kiểm tra VFOSSA
 //10:30 – 11:00// //10:30 – 11:00//
   * BCH nhiệm kỳ I từ chức, ứng cử, đề cử BCH, BKT nhiệm kỳ II,    * BCH nhiệm kỳ I từ chức, ứng cử, đề cử BCH, BKT nhiệm kỳ II, 
Dòng 79: Dòng 81:
   - Đại diện Hiệp hội bạn (//VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, ...//)   - Đại diện Hiệp hội bạn (//VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, ...//)
 ==== Báo chí, media ==== ==== Báo chí, media ====
 +Chuẩn bị Tài liệu cho báo chí: Thông cáo báo chí, quà tặng của Đại hội(nếu có)...
 Đầu mối liên lạc, chuẩn bị kinh phí (//c. Hương//) Đầu mối liên lạc, chuẩn bị kinh phí (//c. Hương//)
   * Chuyên mục KHCN, VTV2 (Việt Phú)   * Chuyên mục KHCN, VTV2 (Việt Phú)
Dòng 85: Dòng 88:
  
 ===== Logistics ===== ===== Logistics =====
 +==== Văn kiện Đại hội ====
 +  * Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới
 +  * Chương trình Đại hội
 +  * Kịch bản chi tiết Đại hội
 +  * Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 +  * Định hướng các nội dung tham luận tại đại hội
 +  * Biên bản Đại hội
 +  * Đề án nhân sự BCH khóa mới (tiêu chí UV BCH)
 +  * Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa mới
 +  * Danh sách nhân sự điều hành Đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu)
 +  * Danh sách tổng hợp Đại biểu dự Đại hội (Online và Offline)
 +  * Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ cũ
 +  * Quy chế Đại hội
 +  * Thể lệ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu, Phiếu bầu cử
 ==== Hội trường, trang âm ==== ==== Hội trường, trang âm ====
 ĐHCN (//a Phước Thái, a Châu, c. Hương//) ĐHCN (//a Phước Thái, a Châu, c. Hương//)
Dòng 102: Dòng 119:
   * In ân chứng nhận, bằng/​giấy khen, photo tài liệu, khung (//c. Hương//)   * In ân chứng nhận, bằng/​giấy khen, photo tài liệu, khung (//c. Hương//)
   * In và photo phiếu bầu ? (máy in ĐHCN ?)   * In và photo phiếu bầu ? (máy in ĐHCN ?)
- 
  
daihoi2.1393778532.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)