Công cụ thành viên

Công cụ trang web


guidelines:videoconferencing

Hướng dẫn sử dụng hệ thống họp trực tuyến Openmeeting Đường dẫn: http://113.160.160.116:5080 Đăng nhập vào hệ thống với các user/pass mặc định: vfossa1/123456 vfossa2/123456 vfossa3/123456 vfossa4/123456 vfossa5/123456 vfossa6/123456 vfossa7/123456 vfossa8/123456 vfossa9/123456 vfossa10/123456

làm theo chỉ dẫn đăng nhập vào room “Họp BCH VFOSSA”

guidelines/videoconferencing.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1