User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2013/05/15 07:50]
khoanv [Mentor]
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2014/09/05 10:26]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Ý TƯỞNG 01 ====== 
-===== Mô tả ý tưởng ===== 
- ... 
  
-===== Kỹ năng yêu cầu ===== 
- ... 
- 
-===== Đánh giá mức độ ===== 
- ... 
- 
-===== Mentor ===== 
-  * **Mentor chính**: Nguyễn Việt Khoa, (khoa[at] hanoiscrum [dot] net) 
mhst/ideas/mhst2013/fat01.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)