User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:dhcn02

Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC: chỉnh sửa edx với các chức năng phù hợp cho Việt Nam

Tóm tắt ý tưởng:

Tiếp tục MHST 2013-14: chỉnh sửa edx với các chức năng phù hợp cho Việt Nam. Làm API và phiên bản trên mobile giúp giáo viên tạo, sửa bài giảng trên edx theo hướng bài giảng của KhanAcademy.

Mentor:

  • Trương Anh Hoàng, hoangta@vnu.edu.vn
mhst/ideas/mhst2014/dhcn02.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)