Công cụ thành viên

Công cụ trang web


quychehoivien:bieumau:thudenghiduyethosoungvien

Mẫu thư gửi cho thường vụ phê duyệt hồ sơ ứng viên

Hướng dẫn: Mẫu này sử dụng để chuyển hồ sơ úng viên cho thường vụ Thường Vụ (thuongvu@lists.vfossa.vn) phê duyệt

mauthu-guithuongvupheduyet.txt
Kính gửi Thường Vụ VFOSSA,
 
Thư ký VFOSSA nhận được đăng ký của ... theo giới thiệu của hội viên ....
 
Hồ sơ đăng ký đã đầy đủ. Kính chuyển Ban Thường Vụ cho ý kiến (đồng ý/ không đồng ý kết nạp hội viên) trước ngày ... (3 ngày kể từ ngày hôm nay) để kịp thời thông báo đến ứng viên đúng thời hạn.
 
Quá thời hạn trên, thường vụ không có ý kiến sẽ được ghi nhận tương đương phiếu trắng. Theo [[:quychehoivien|Qui chế Hội viên VFOSSA]], Quyết định kết nạp HVTT sẽ do Ban Thường vụ của BCH VFOSSA phê chuẩn trên cơ sở biểu quyết đa số.
 
Kính mong các anh/chị sớm cho ý kiến!
quychehoivien/bieumau/thudenghiduyethosoungvien.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/08/06 00:25 bởi thehung