User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Danh sách ý tưởng MHST FOSS 2014

Đây là trang Wiki danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2014.

Mọi ý tưởng phát triển PMNM phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều được BTC thẩm định và công bố.

Chủ đề trọng tâm của MHST 2014 là “Phát triển ứng dụng PMNM cho nền tảng Di động” (FOSS Mobil Apps Developpment). Hệ điều hành khuyến nghị bao gồm nhưng không giới hạn trong:

  • Android,
  • Firefox OS
  • iOS,
  • Windows Phone.

Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố. Một số ý tưởng còn đang tiếp tục được hoàn thiện:

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lạc Tiên - Đại học Hoa sen (Tp Hồ Chí Minh)

Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

EcoIT

eXo Platform SEA

MWORK

Đại học Đại Nam - D&L

Linux Cần Thơ

NetNam

Viện Đại học Mở Hà Nội

Công ty VINADES

mhst/ideas/mhst2014.1400183139.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)